Tee­de ta­li­hool­dest Kuu­sa­lu val­las

838

ERE UI­BO,
kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list

Va­na­sõ­na üt­leb, et kui va­res en­ne küün­la­päe­va pe­sa teeb, lä­heb lu­mi en­ne maar­ja­päe­va ära. Maar­ja­päe­va oo­tu­ses ei saa aga oma käi­ke te­ge­ma­ta jät­ta ning on aru­saa­dav, et tun­di­de kau­pa koos tuu­leii­li­de­ga tee­de­le saa­bu­nud lu­mi ajab vi­ha­le. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus mõis­tab mu­ret ning an­nab en­dast pa­ri­ma, et kee­ru­lis­te il­mao­lu­de kius­te lu­me­lük­ka­mist pa­ri­mal moel kor­ral­da­da.

Rää­ki­des numb­ri­test – Kuu­sa­lu val­las on 530 ki­lo­meet­rit val­la­teid, kus tu­leb lund lü­ka­ta. Lu­me­tõr­je kuu­lub Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves tee­hool­du­se rea­le, aas­taks on sin­na pla­nee­ri­tud 400 000 eu­rot. Ta­sub aga tä­he­le pan­na, et sin­na al­la kuu­lu­vad ka kõik tee­dein­ves­tee­rin­gud, au­ku­de lap­pi­mi­sed, höö­vel­da­mi­sed ja muu, mi­da saab te­ha sel­le võr­ra roh­kem, kui meid õn­nis­ta­tak­se lu­me­vae­se tal­ve­ga. Võrd­lu­seks – 2010. aas­tal lu­me­tor­mi Mo­ni­ka ajal an­ti lu­me­lük­ka­ja­te­le va­ba vo­li te­gut­se­da ning pä­rast ar­ve­te alu­sel sel­gus, et see läks val­la­le maks­ma 300 000 eu­rot. Pä­rast se­da oli sel­ge, et ku­lu­ri­da tu­leb võt­ta kont­rol­li al­la, mit­te kuu lõ­pus hin­ge kin­ni hoi­des oo­da­ta, pal­ju lu­me­lük­ka­mi­se eest ar­ve tu­leb.

Val­la- ja era­tee­de tee­nin­da­mi­seks on Kuu­sa­lu val­las 13 lu­me­lük­ka­mi­se piir­kon­da, ku­hu on han­ke­ga lei­tud lük­ka­jad. Kol­meaas­ta­ne han­ke­pe­riood (aas­ta­teks 2016-2019) lõ­peb tä­na­vu ke­va­del, see­jä­rel on va­ja kor­ral­da­da uus han­ge. Miks on aga Kuu­sa­lu val­las piir­kon­di 13, kui Ani­ja val­las näi­teks 2? Kuu­sa­lu val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks sel­gi­tab, et han­ked võit­sid ko­ha­li­kud väi­keet­te­võt­jad, kes tun­ne­vad oma piir­kon­da häs­ti, on kii­re rea­gee­ri­mi­se­ga ning ka ise hu­vi­ta­tud, et nen­de ko­du­kü­la teed saak­sid puh­taks. Kui näi­teks Jõe­läht­me vald mak­sab lu­me­lük­ka­ja­te­le kuu pü­si­ta­su, siis Kuu­sa­lu val­las on ta­su ki­lo­meet­ri­põ­hi­ne ehk rin­gi­hind, mis või­mal­dab lu­me­vae­se­ma­tel tal­ve­del ra­ha olu­li­selt kok­ku hoi­da.

Oma piir­kon­na lu­me­lük­ka­ja te­le­fo­ni­num­ber ta­sub ära sal­ves­ta­da, et kõi­ge kii­re­mi­ni ja ope­ra­tiiv­selt in­fot saa­da. He­lis­ta­da võib ka Ma­dis Prak­si­le, kes lu­me­lük­ka­mist koor­di­nee­rib.

Kuu­sa­lu val­las asu­vaid rii­gi­tee­sid hool­dab OÜ Üle. Riik on tee­de­le keh­tes­ta­nud sei­sun­di­nõu­ded. Rii­gi­tee­de hool­du­se koh­ta saab in­fot maan­teea­me­ti rii­gi­tee­de in­fo­te­le­fo­nilt 1510.

Kui rii­gi­tee­del keh­ti­vad sei­sun­di­nõu­ded, siis val­la­tee­del neid po­le. Lu­me­lük­ka­mi­se koor­di­nee­ri­mi­ne käib vas­tas­ti­ku­se suht­lu­se kau­du – kui olu­kord on kee­ru­li­sem ja mõ­nest piir­kon­nas tu­leb roh­kem te­le­fo­ni­kõ­ne­sid, saa­de­tak­se sahk sin­na kii­re­mi­ni. Üld­ju­hul on kok­ku le­pi­tud, et min­nak­se lük­ka­ma, kui lu­me­ki­hi pak­sus on vä­he­malt 10 sen­ti­meet­rit. Koor­di­nee­ri­mi­ne käib mõist­lik­ku­se alu­sel – kui on tea­da, et lund sa­jab veel pi­kalt, po­le mõ­tet min­na öö­sel lah­ti aja­ma, kui hom­mi­kuks taas täis tuis­kab. Prio­ri­tee­did on koo­li­bus­si­teed, ale­vi­ke park­lad ning kerg­liik­lus­teed, see­jä­rel väik­se­mad teed.

Li­be­du­se­tõr­jet teeb vald oht­li­ku­ma­tel tõu­su­del ning juh­tu­del, kui koo­li­bus­si­tee on li­be­du­se tõt­tu lä­bi­ma­tu.
Ku­na han­ke­pe­riood on lõp­pe­mas ning tu­leb koos­ta­da uus han­ge, oo­ta­me kõi­gi mõt­teid ja ta­ga­si­si­det, kui­das te­ha nii, et ta­li­hool­dus oleks kva­li­teet­ne, teh­tud mõist­li­ku aja jook­sul, kuid mit­te unus­ta­des, et päe­va lõ­pus tu­leb meil siis­ki lu­ge­da ka ra­ha. Et­te­pa­ne­kuid kuu­lab val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks (madis.praks@kuu­salu.ee, 5330 7301).