TAR­MO LILL­SOO kas­va­tab täis­pik­ka triat­lo­ni te­hes sport­lik­ku sit­kust

404
TAR­MO LILL­SOO pä­rast täis­pi­ka triat­lo­ni lõ­pe­ta­mist võist­lu­sel Iron­man Tal­linn. Fo­to era­ko­gu

Keh­ras sport­li­kus pe­res sir­gu­nud TAR­MO LILL­SOO lä­bis lau­päe­val Tal­lin­nas viien­dat kor­da täis­pi­ka triat­lo­ni.

Tar­mo Lill­soo ot­sus­tas mõ­ni kuu ta­ga­si, et star­dib see­kord Iron­ma­ni dis­tant­si­le nii värs­ke­na kui või­ma­lik, jät­ka­tes tree­ni­mist mõõ­du­kas rüt­mis. 180 ki­lo­meet­ri rat­ta­sõi­dus tun­dis 46aas­ta­ne mees, et ja­lad olid pu­ha­nud: „Ku­na olin tree­ni­nud pi­sut vä­hem kui ta­va­li­selt, siis maratonijook­su tei­sel poo­lel oli vä­ga ras­ke tem­pot hoi­da. Jal­ga­des tek­ki­sid kram­bid. Siis tu­li män­gu X-te­gur, mis ei lu­ba­nud al­la an­da. Lü­li­ta­sin end muust maail­mast väl­ja, proo­vi­sin jõu­ko­ha­sel kii­ru­sel lii­ku­da ja te­gin oma as­ja – see oli äge!”

Tar­mo Lill­soo jõu­dis fi­ni­šis­se Nob­less­ne­ri kes­ku­ses aja­ga 9:51.15. Tu­le­mus an­dis 45-49aas­tas­te mees­te seas 10. ko­ha, Ees­ti triat­lee­ti­dest oli ta 11. ja kok­ku­võt­tes 101.

3,8 ki­lo­meet­ri­ uju­mi­se­le Har­ku jär­ves ku­lus tal ae­ga tund, 16 mi­nu­tit ja 23 se­kun­dit, 180 ki­lo­meet­ri­ rat­ta­sõi­du­le Tal­lin­na ümb­ru­se maan­tee­del 4 tun­di 48 mi­nu­tit ja 34 se­kun­dit, 42,195 ki­lo­meet­ri jooks­mi­se­le pea­lin­na tä­na­va­tel 3 tun­di 40 mi­nu­tit ja 15 se­kun­dit ning va­he­tu­sa­las kuus mi­nu­tit ja kolm se­kundit. Pin­gu­tu­se muu­tis ras­ke­maks ilm: „Uju­des tu­li mur­da te­ra­vat lai­net. Rat­ta­sõi­du ajal sa­das pa­du­vih­ma ja pu­hus tu­gev tuul. Õn­neks mul­le meel­dib kül­mem ilm, mõ­nel osa­le­jal tek­kis ke­ha ala­jah­tu­mi­ne.”

Oluliseks pidas ta pere ja sõprade kaasaelamist ra­ja ää­res. Ven­da er­gu­tas ka Ind­rek Lill­soo: „Tar­mo trump on rat­ta­sõit, täis­pi­ka triat­lo­ni kõi­ge pi­kem ja kõi­ge kauem kes­tev ala. Ka joos­ta jak­sab ta kor­ra­li­kult. Uju­mi­ses võiks ol­la aja­li­ne kao­tus pa­re­ma­te­le väik­sem.”

Triatloniklubis 21 CC harjutav Tar­mo Lill­soo võt­tis kuul­da uju­mi­se tree­ne­ri Jü­ri Käeni nõuan­net: „Ta soo­vi­tas, et är­gu ma jän­na­ku uju­mi­se­ga üle­liia pal­ju, et kii­re­maks saa­da. Siis li­sas: „Tu­le veest väl­ja värs­ke­na, siis suu­dad kao­ta­tud mi­nu­teid rat­ta­sõi­dus ta­ga­si või­ta. Ära tee uju­mi­ses li­sa­pin­gu­tust.” Kõi­gi kol­me ala te­ge­mi­sel tu­leb hoi­da ta­sa­kaa­lu, mit­te ühe­le lii­ga pal­ju jõu­du ku­lu­ta­da, mil­le võr­ra tei­sed või­vad kan­na­ta­da. Ra­jal lii­ku­des pead aru saa­ma, kui­das ke­ha pin­gu­tu­se ajal rea­gee­rib. Rat­ta­sõi­du jaoks tu­leb lei­da mi­tu asen­dit, mi­da va­ja­du­se kor­ral va­he­ta­da, kui üks asend vä­si­tab.”

Triat­lon on elus­tiil
Tar­mo Lill­soo sõ­nul an­nab heas ke­ha­li­ses vor­mis olek pa­re­ma ene­se­tun­de ja on ter­vi­se­le ka­su­lik: „Joos­ta pä­rast töö­päe­va 15 ki­lo­meet­rit po­le­gi va­hel tree­ning, vaid pa­kub liht­salt mõ­nu. Sa­ma käib rat­ta­sõi­du koh­ta ilu­sa il­ma­ga. Mul on au­tos kaa­sas ka­lip­so ja jook­su­ja­lat­sid, ko­he kui te­kib va­ba mo­ment, lä­hen uju­ma või jooks­ma. Ikkagi esitab treeningute sättimine muude tegemiste kõrvale väljakutse.”

2018. aas­ta võist­lu­sel Iron­man Tal­linn saa­vu­ta­tud aja­le 9 tun­di 40 mi­nu­tit ja 50 se­kun­dit jäi ta see­kord al­la üle 10 mi­nu­ti: „Pean täis­pi­kaks triat­lo­niks val­mis­tu­mist elus­tii­liks. Olen vä­ga kor­ra­pä­ra­ne har­ju­ta­ja, Iron­man po­le nal­jaa­si, et lä­hen star­ti ja proo­vin ära. Tu­le­mus on mul­le täh­tis. Tree­nin li­gi 500 tun­di aas­tas, pi­kem rat­ta­sõit on ula­tu­nud 200 ki­lo­meet­ri­ni ja jooks 30 ki­lo­meet­ri­ni. Va­ja­du­sel lä­hen har­ju­ta­ma hom­mi­kul kell kuus en­ne töö­päe­va. Rat­ta­sõi­tu ja jooks­mist saan alus­ta­da ko­du­lä­velt. Tal­vel suu­sa­tan, mängin ka jäähokit. Su­vel meel­dib uju­da ava­vee­ko­gus, näi­teks Jä­ga­la jões. Uju­si­me Ind­re­ku­ga Kau­nis­saa­rest Keh­ras­se raud­tee­sil­la juur­de va­ne­ma­te­le kül­la, kok­ku ne­li ja pool ki­lo­meet­rit.”

Aas­taid Ees­ti kä­si­pal­li­koon­dis­se kuu­lu­nud Ind­rek Lill­soo ta­hab ven­na ees­ku­ju jär­gi­da ja kord ka ise täis­pi­ka triat­lo­ni lõ­pe­ta­da: „Ju­ba siis, kui tipps­por­ti te­gin, pi­da­sin Iron­ma­ni dis­tant­si lä­bi­mist üheks olu­li­seks sport­li­kuks ees­mär­giks. Mõ­ni aas­ta ta­ga­si kin­kis Tar­mo mul­le sün­ni­päe­vaks pääs­me Ote­pää pool­pi­ka­le triat­lo­ni­le. Uju­da os­ka­sin, aga 1,9 ki­lo­meet­rit oli siis­ki pä­ris pikk. Maan­tee­rat­ta­ga pol­nud va­rem sõit­nud, ta an­dis mul­le har­ju­ta­mi­seks oma tei­se rat­ta. Võib-ol­la siis, kui te­kib ae­ga ra­hu­li­kult te­ha vas­tu­pi­da­vu­se tree­nin­guid, õn­nes­tub mul ka ees­märk täi­ta.”

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAnija mõisakultuuri-festivali tänavu ei toimu