Tänu­mee­ned bus­si­juh­ti­de­le AND­RES OJA­LE ja VIK­TOR KRO­PATŠJO­VI­LE

829

Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Liit tä­nas reedel, 20. ap­ril­lil isi­kuid, asu­tu­si ja or­ga­ni­sat­sioo­ne, kes on toe­ta­nud lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­si sõ­na või teo­ga 2017. aas­tal või pi­ke­ma aja jook­sul. Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu et­te­pa­ne­kul said väi­ke­se tä­nu­ku­ju ja Mih­kel Ait­sa­mi elu­loo­raa­ma­tu Kuu­sa­lu bus­si­fir­ma Tek­toon-A ju­ha­ta­ja And­res Oja ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, bus­si­juht Vik­tor Kro­pa­tš­jov Här­ma­ko­su kü­last. In­vaü­hin­gu juht Ag­nes Val­gis­te põh­jen­das, et mõ­le­mad me­hed on bus­si­juh­ti­de­na sõi­du­ta­nud ühin­gu liik­meid aas­ta­te jook­sul küm­neid tu­han­deid ki­lo­meet­reid, nad on ala­ti lah­ked, nae­ra­ta­vad, os­ka­vad mär­ga­ta puu­de­ga ini­mes­te eri­va­ja­du­si. Su­vel kor­ral­dab ühing eks­kur­sioo­ne Ees­ti­maa mõn­da ilu­sa­s­se kan­ti. Prae­gu te­hak­se väl­ja­sõi­te „Tun­ne oma naa­ber-/ko­du­val­da“, det­semb­ris oli jõu­lu­reis, kaks kor­da aas­tas sõi­de­tak­se ter­vi­ses­por­di­päe­va­le.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­vest saa­vad toe­tust 18 MTÜd
Järgmine artikkelTee­me Ära tal­gud Ida-Har­ju­s