Tänavune koo­liaas­ta on saanud lä­bi

13

Käes on koo­li­de lõ­puak­tus­te aeg. Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed pre­mee­ri­vad õp­peaas­ta lõ­pus taas õpi­la­si, kes lõ­pe­ta­vad me­da­li või kii­tus­kir­ja­ga ko­du­kan­di koo­li 12. või 9. klas­si. Oma­va­lit­su­sed pre­mee­ri­vad ka neid tub­li­sid lõ­pe­ta­jaid, kes on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kuid õpi­vad koo­li­des väl­jas­pool ko­du­val­da. Neil pa­lu­tak­se esi­ta­da pree­mia­saa­mi­seks aval­dus.

Tu­le­kul on jaa­ni­lau­päev ja või­du­pü­ha. Head su­vist koo­li­va­heae­ga õpi­las­te­le ja õpe­ta­ja­te­le, ilu­sat jaa­niõh­tut ja või­du­pü­ha!

Järg­mi­ne Sõ­nu­mi­too­ja il­mub kol­ma­päe­val, 3. juu­lil.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kä­si­töö- ja kuns­ti­näi­tu­sel olid 50 ini­me­se tööd
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la las­teae­da­de su­ve­rühm või­dak­se ava­da las­te­hoius