Täna­vust ELi toi­dua­bi ja­ga­tak­se ini­me­se koh­ta 15 ki­log­ram­mi

720

Ala­tes käe­so­le­vast aas­tast on Eu­roo­pa Lii­du toi­dua­bi saa­ja­te rin­gi laien­da­tud. Se­ni ja­ga­ti toi­dua­bi riik­lik­ku toi­me­tu­le­ku­toe­tust saa­nud pe­re­de­le, oma­va­lit­sus­tes­se saa­de­ti sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mist abi­saa­ja­te ni­me­kir­jad neist ini­mes­test, kes olid toi­me­tu­le­ku­toe­tu­se saa­nu­te­na kan­tud di­gi­taal­ses­se and­me­baa­si STAR. Nüüd on ni­me­kir­ja­des­se li­sa­tud ka need, kes on saa­nud muid toe­tu­si sis­se­tu­le­kust sõl­tu­valt. Eri­ne­vus on sel­les, et toi­me­tu­le­ku­toe­tu­se saa­ja­te pu­hul ar­ves­ta­tak­se toi­dua­bi pe­re­liik­me­te ar­vu jär­gi, muu­de toe­tus­te pu­hul on toi­duk­raam ai­nult sel­le­le isi­ku­le, kel­le­le toe­tus üle kan­ti.

Toi­dua­bi jao­ta­tak­se Tal­lin­na Toi­du­pan­ga kau­du, seal te­hak­se han­ge ja va­li­tak­se tar­ni­jad. See­kord­ses toi­du­pa­kis on 21 too­te­ni­me­tust, kok­ku 40 too­det. Iga abi­saa­ja koh­ta an­tak­se 1 ki­log­ramm ta­tart, ja­hu, man­na, suhk­rut ja 8vil­ja­hel­beid, pu­del rap­siõ­li, pakk rii­si, koh­vi, karp tee­pak­ki­de­ga, kaks šo­ko­laa­di­tahv­lit, mett, kui­va­ta­tud puu­vil­ju ja kõr­vit­sa­seem­neid, karp ka­kao­joo­gi­pulb­rit, tü­kel­da­tud to­ma­teid ja ana­nas­si­tük­ke sii­ru­pis, sel­jan­ka kon­serv­sup­pi, prae­tud räi­meid to­ma­ti­kast­mes, skumb­ria-, sea­li­ha- ja vei­se­li­ha­kon­ser­ve.

Ani­ja vald sai toi­dua­bi 1185 ki­log­ram­mi. See jao­ta­tak­se 79 ini­me­se­le, abi­saa­ja­te leib­kon­di on kok­ku 43. Toi­du­pak­ke ja­gab val­la sot­siaal­kes­kus, mis asub Keh­ras.

Kuu­sa­lu val­da too­di toi­dua­bi 2041 ki­log­ram­mi. Abi­saa­ja­te ni­me­kir­jas on 95 ini­mest, kok­ku 81 leib­kon­na­st.

Raa­si­ku val­las saa­vad toi­dua­bi 21 ini­mest – riik­li­ku toi­me­tu­le­ku­toe­tu­se saa­jad.
Lok­salt on nimekirjas 128 inimest, kokku 67 leibkonnast.

Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­hoo­le­kan­de sek­re­tär Ene Re­ba­ne üt­les, et see­kord­ne toi­dua­bi suu­na­ti oma­va­lit­sus­tes­se 2019. aas­ta jaa­nua­ris ja veeb­rua­ris toi­me­tu­le­ku­toe­tust ja sis­se­tu­le­kust sõl­tu­vat toe­tust saa­nud ini­mes­te ni­me­kir­ja­de jär­gi.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald kor­ral­dab noor­te­le omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si
Järgmine artikkelAni­ja val­la korv­pal­li­tur­nii­ri või­tis Lynx