Täna­vu­ne põud rik­kus vil­ja­saa­gi

1105

Vil­ja­võtt käib, kuid saa­gid jää­vad vä­ga vi­let­saks, tõ­de­vad põl­lu­me­hed.

„Seis on vä­ga nu­tu­ne, lau­sa ka­tast­roof,“ kom­men­tee­ris tä­na­vust vil­ja­saa­ki Ani­ja val­la OÜl Kop­li­mäe Ag­ro oma­nik Ago Pär­na­mäe.

Te­ma et­te­võt­tel on vil­ja 1300 hek­ta­ril. Esi­me­sed 400 hek­ta­rit said eel­mi­sel nä­da­lal ko­ris­ta­tud. Sel­le põh­jal hin­das Ago Pär­na­mäe saa­gi­ku­se ta­va­pä­ra­sest roh­kem kui poo­le väik­se­maks: „Eel­mi­sel aas­tal sain ta­liot­ra 5 ton­ni hek­ta­rilt, sel aas­tal tu­leb al­la 2 ton­ni. Vi­li on lü­hi­ke, pea väi­ke ja te­ra­sid vä­he.“

Ka Ees­ti mul­lu­ne pa­rim tai­me­kas­va­ta­ja Ivo Een­pa­lu Aru­kü­last tõ­des, et aas­ta on vil­ja­kas­va­ta­ja­le karm: „Kui vih­mas­tel aas­ta­tel vil­ja on, pi­gem on mu­re, kas põl­lud kan­na­vad ja on ko­ris­tu­sil­ma, siis põud on na­gu tu­le­kah­ju, mis ei jä­ta ka na­gi sei­na­le.“

Tal on te­ra­vil­ja maas 1000 hek­ta­ril. Esi­me­se paa­ri­sa­ja hek­ta­ri ko­ris­ta­mi­se tu­le­mu­sed olid 0,5 ton­ni rüp­si ja 2,3 ton­ni ta­li­ni­su hek­ta­rilt ta­va­li­se 5-6 ton­ni ase­mel. Ka ta­li­rap­sist ei loo­da ta ta­va­pä­rast saa­gi­kust.

„Ar­van, et kõi­ge kee­ru­li­sem saab ole­ma va­ra­ja­se od­ra­ga, mis sai kül­va­tud mai al­gu­ses. Ku­na see jäi põua kät­te, siis kasv pea­tus, kui hil­jem sa­das vih­ma, tu­lid uued võr­sed – nüüd on poo­led pead täies­ti val­mis, poo­led ro­he­li­sed. Mi­da­gi po­le te­ha, peab ko­ris­ta­ma, kui oo­ta­ma jää­da, ku­ku­vad val­mis pead kül­jest. Kol­mas hä­da on od­ra­ga, et see on vä­ga lü­hi­ke ja kee­ru­li­ne heed­ri pea­le saa­da,“ rää­kis Ivo Een­pa­lu.

Kuu­sa­lu val­la Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tul on vil­ja 670 hek­ta­ril. Ühis­tu juht Jaa­nus Hein nii keh­va vil­ja-aas­tat va­ra­se­mast ei tea: „Põl­lud on nii kui­vad, et praod on sis­se mu­re­ne­nud. Kui eel­mi­sel aas­tal sai­me re­kord­saa­gid, siis tä­na­vu­ne on sel­le­le vas­tu­pi­di­ne re­kord. Va­rast ot­ra sai­me mul­lu üle nel­ja ton­ni hek­ta­rilt, tä­na­vu ise­gi vä­hem kui ton­ni. Ja vi­li on nii ma­dal, et hee­der võ­tab ki­ve vaat et roh­kem kui vil­ja.“

Sel­le aas­ta vil­ja põl­lu­mees­te kin­ni­tu­sel enam pääs­ta ei saa, küll aga oleks vih­mast abi järg­mi­seks aas­taks – ta­li­vil­ja kül­viaeg on al­ga­mas, kuid kui­vas mul­las vi­li ei ida­ne.

Kõr­ge­mast hin­nast po­le abi
Kui­gi vil­ja hind on maail­ma­tu­rul tõus­nud – tonn mak­sab ta­va­pä­ra­sest 40 eurot roh­kem, ei ole see põl­lu­mees­te­le suu­reks abiks, ku­na osa vil­jast on ke­va­del fik­see­ri­tud hin­na­ga et­te kin­ni pan­dud.

„Kogu ap­ril­li sa­das ja kee­gi ei osa­nud prog­noo­si­da, et lä­heb nii kui­vaks. Õn­neks olen sel aas­tal fik­see­ri­nud pi­sut vä­hem kui ta­va­li­selt, kuid näi­teks od­ra pu­hul ei tea, kas saan üld­se le­pin­gu­ko­gu­se täis. Sealt võib tul­la veel sankt­sioo­ne,“ üt­les Ivo Een­pa­lu.

Kop­li­mäe Ag­rol on pool saa­gist möö­du­nud tal­vel-ke­va­del kin­ni pan­dud.

„See pool saa­ki, mis nüüd kät­te saa­me, tu­leb an­da fik­see­ri­tud hin­na­ga, kal­li­ma hin­na­ga po­le enam mi­da­gi müüa,“ tõ­des Ago Pär­na­mäe.

Lee­di­kõr­ve ühis­tu ei fik­see­ri­nud hin­da vä­ga suu­rel vil­ja­ko­gu­sel, kuid ka ta­va­pä­ra­sest kal­li­ma hin­na­ga müük ei kor­va Jaa­nus Hei­na kin­ni­tu­sel ma­da­lat saa­gi­kust.

Möö­du­nud nä­da­lal toe­tas va­lit­sus põua­kah­ju­de lee­ven­da­mi­seks Maae­lu Eden­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se­le 20 mil­jo­ni eu­ro eral­da­mist. Sel­le abil soo­vi­tak­se luua või­ma­lus põl­lu­mees­te­le sood­sa lae­nu and­mi­seks ning toe­ta­da käen­du­si.

„Kah­jud on suu­red, aga abid mi­ni­maal­sed, 20 mil­jo­nit on Ees­ti pea­le vä­ga väi­ke sum­ma, abi oleks siis, kui see oleks ühe maa­kon­na pea­le,“ ar­vas Ago Pär­na­mäe.

„20 mil­jo­nit on kind­las­ti pa­rem, kui mit­te mi­da­gi. See on sel­ge, et ra­ha­li­si ras­ku­si põl­lu­mees­tel sel aas­tal tu­leb ja hea, kui riik ai­tab tä­na­vu­si ko­hus­tu­si järg­mis­te­le aas­ta­te­le pi­ken­da­da,“ mär­kis Ivo Een­pa­lu.

Mi­nis­ter Tar­mo Tamm lau­sus Ala­ve­re vil­ja­kui­va­ti ava­mi­sel: „Mul on vä­ga hea meel, et pan­ku­rid tu­le­vad põl­lu­me­he­le vas­tu. Pan­gae­sin­da­jad on öel­nud, et põll­me­hed on nen­de kõi­ge pa­re­mad klien­did ja kõi­ge pa­re­maid klien­te ei ta­ha kee­gi pet­ta. Ar­van, et sa­ma­moo­di ta­li­ta­vad ka vil­ja kok­kuost­jad.“

Mi­nis­ter kin­ni­tas, et vaa­tab koos PRIA esin­da­ja­te­ga üle va­rian­did, kui­das on või­ma­lik te­ha põl­lu­mees­te­le et­te­mak­seid. Va­lit­sus on pöör­du­nud ka Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni poo­le ning eel­mi­sel nä­dal saa­di sealt ki­ri – Eu­roo­pa Ko­mis­jon pa­lub Ees­ti põua­kah­jud kok­ku ar­ves­ta­da.

Eelmine artikkelVoosel kütiti karu
Järgmine artikkelMuu­tu­sed Lok­sa lin­na­va­lit­su­ses