Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ma­ha­sõi­tu­de sul­ge­mi­ne te­ki­tas Kiius te­ra­va aru­te­lu

2135
Maanteeameti pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se ta­li­tu­se ju­ha­ta­ja Mar­ten Lei­ten ja liik­lu­so­hu­tu­se peas­pet­sia­list Rei­go Ude Kiiu lasteaias valla üldplaneeringu arutelul.

Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu rah­va­koo­so­le­kul Kiiu las­teaias osa­le­sid maan­teea­me­ti esin­da­jad.

Maan­teea­me­til on plaa­nis sul­ge­da Tal­lin­na-Nar­va maan­teel Kuu­sa­lu val­las pal­jud ma­ha­sõi­dud, ko­ha­li­ke jaoks pla­nee­ri­tak­se ko­gu­ja­teid. Kui maan­teea­me­ti esin­da­jad nel­ja­päe­val, 23. no­vemb­ril Kiius üldp­la­nee­rin­gu aru­te­lul pu­na­se ris­ti­ga tä­his­ta­tud sul­ge­mis­koh­ta­de­ga kaar­di ek­raa­ni­le ku­va­sid, järg­nes sel tee­mal tun­ni­pik­ku­ne vest­lus li­gi sa­ja ko­ha­le­tul­nu­ga.

Tal­lin­na-Nar­va maan­teel on prae­gu Kuu­sa­lu val­la pii­res paar­küm­mend ma­ha­sõi­tu, mis on kü­lae­la­ni­ke­le kõi­ge ot­sem tee ko­ju. Nen­de sul­ge­mi­ne ja liik­lu­se kor­ral­da­mi­ne ko­gu­ja­tee­de abil põh­jus­taks pal­ju­de­le mit­me­ki­lo­meet­ri­se rin­gi. Maan­teea­met on aga ot­sus­ta­nud, et liik­lu­so­hu­tu­se ta­ga­mi­seks tu­leb suu­re liik­lus­ti­he­du­se­ga nel­ja­rea­li­sel maan­teel sa­ma­ta­san­di­li­si ma­ha­sõi­te vä­hen­da­da.

Pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se ta­li­tu­se ju­ha­ta­ja Mar­ten Lei­ten ja liik­lu­so­hu­tu­se peas­pet­sia­list Rei­go Ude kin­ni­ta­sid, et kel­lelt­ki ei võe­ta juur­de­pää­su ära, üh­te­gi ma­ha­sõi­tu ei pan­da kin­ni en­ne, kui ko­gu­ja­teed po­le val­mis. Nad mär­ki­sid, et üldp­la­nee­ring loob al­les või­ma­lu­se – ma­ha­sõi­te ha­ka­tak­se sul­ge­ma järk­jär­gult, see on pi­kaa­ja­li­ne te­ge­vus, ee­lis­ta­tak­se kõi­ge liik­lu­soht­li­ku­maid koh­ti, eel­ne­valt koos­ta­tak­se pro­jekt, koos­ta­mi­sel kaa­sa­tak­se kõik as­jas­se­puu­tu­vad isi­kud ning pä­rast pro­jek­ti val­mi­mist lä­heb al­les ehi­tu­seks. Nad lu­ba­sid, et iga su­le­ta­va rist­mi­ku pu­hul toi­mu­vad pro­jek­ti­de ava­li­kus­ta­mi­sed ja ava­li­kud aru­te­lud, ko­ha­li­kud ela­ni­kud saa­vad kaa­sa rää­ki­da.

Maan­teea­me­ti esin­da­jad tea­ta­sid veel, et amet on sei­su­ko­hal – rist­mi­ke nor­mi­ko­ha­ne va­he peab ole­ma maan­tee­del 5-10 ki­lo­meet­rit. See põ­hi­mõ­te on pai­ka pan­dud ju­ba va­rem.

Rei­go Ude sel­gi­tas, et maan­teea­met te­gi möö­du­nud aas­tal liik­lu­so­hu­tu­se ana­lüü­si, mil­les läh­tu­tak­se null­vi­sioo­nist ehk üks­ki ini­me­ne ei to­hi saa­da maan­teel vi­gas­ta­da ega sur­ma: „Sel­li­se ka­liib­ri­ga maan­teel ei peaks ole­ma prae­gu­sel ku­jul ma­ha­sõi­te, vaid eri­ta­san­di­li­sed liik­lus­sõl­med, et ras­keks liik­lu­sõn­ne­tu­seks oleks või­ma­lus vä­ga väi­ke.”

Ma­ha­sõi­tu­de üks oh­te on külg­kok­ku­põr­ge, tõ­sis­te ta­ga­jär­ge­de väl­ti­mi­seks ei to­hiks kok­ku­põr­ke ajal ol­la kii­rus üle 70 ki­lo­meet­ri tun­nis. Tal­lin­na-Nar­va maan­teel on tal­vel kii­rus­pii­rang 90, su­vi­ti 110.
Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju on ma­ha­sõi­tu­del liik­lu­sõn­ne­tu­si toi­mu­nud, jäi maan­teea­me­ti esin­da­ja vas­tu­se võl­gu, kuid rõ­hu­tas, et ei mak­sa õn­ne­tu­si oo­ta­ma jää­da, vaid te­ha kõik sel­leks, et neid ei juh­tuks.

Roh­kem tun­ne­leid
Maan­teea­met on ju­ba ha­ka­nud tros­si­de­ga sul­ge­ma ta­ga­si­pöör­de­koh­ti. Sa­mas ja­la­käi­ja­tel ei ole sa­ge­li muud va­rian­ti tei­se­le poo­le teed saa­da, kui tros­si­dest üle ro­ni­da. Lei­ti, et kui Kuu­sa­lu ale­vi­ku las­te­le on koo­li mi­ne­kuks maan­tee all tun­nel, võiks sa­ma­su­gu­ne ol­la ka 1-2 ki­lo­meet­rit Kiiu poo­le, kus tei­sel pool Tal­lin­na-Nar­va maan­teed on sa­mu­ti mit­meid elu­ma­ju ning las­tel tu­leb koo­li mi­ne­kuks va­li­da, kas min­na ot­se üle maan­tee või Kuu­sa­lu tun­ne­li kau­du suu­re rin­gi­ga.

Maan­teea­me­ti esin­da­ja­te vas­tus oli, et tun­ne­li­te ehi­ta­mi­ne on kal­lis, lä­heb maks­ma li­gi mil­jo­ni, rii­giee­lar­ves po­le või­me­kust neid nii kii­res­ti ra­ja­da, kuid üldp­la­nee­rin­gus­se ta­sub kir­ja pan­na, et oleks mar­kee­ri­tud, kus on va­ja­dus.
Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la li­sas, et tun­ne­li ra­ja­mi­se et­te­pa­nek on ju­ba üldp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus­se teh­tud Kuu­sa­lu kü­la ja ale­vi­ku va­he­le ning va­ja­du­sel saab sel­le et­te­pa­ne­ku te­ha ka teis­tes lõi­ku­des.

Kü­la­de esin­da­jad olid mu­res Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ää­res asu­va­te bus­si­pea­tus­te pä­rast. Maan­tee ää­res on pi­me­dal ajal käia oht­lik, maan­teea­met võiks mõel­da, kui­das te­ha tee bus­si­pea­tu­ses­se tur­va­li­se­maks. Eri­ti kee­ru­li­seks muu­tub bus­si­pea­tus­te ka­su­ta­mi­ne pä­rast teeots­te sul­ge­mist.

Pa­ku­ti, et võiks ol­la kas või kruu­sa­tee lõik he­ki ta­ga, na­gu on Ki­vi­sil­la pea­tu­se juu­res. Maan­teea­me­ti esindajate sõ­nul la­hen­da­tak­se sel­li­sed kü­si­mu­sed pro­jek­tee­ri­mi­sel, kus vaa­da­tak­se iga konk­reet­set juh­tu­mit eral­di. Ko­gu Tal­lin­na-Nar­va maan­tee äär­de kerg­liik­lus­teed ra­ja­ma ei ha­ka­ta, kuid juur­de­pää­sud bus­si­pea­tus­te­le pea­vad saa­ma la­hen­du­se. Üldp­la­nee­rin­gus pan­nak­se pai­ka põ­hi­mõt­ted Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ma­ha­sõi­tu­de vä­hen­da­mi­se koh­ta, täp­se­malt ha­ka­tak­se la­hen­da­ma pro­jek­tee­ri­mi­sel.

Kü­si­mu­si te­ki­ta­sid ka ko­gu­ja­teed. Uu­ri­ti, kas nen­de asu­koh­ti saab veel muu­ta ja li­sa­da, sest kü­la­de pii­rid ja asus­tus­ti­he­dus on muu­tu­nud. Ju­hi­ti ka tä­he­le­pa­nu, et kui au­to­de­le on teeot­sad kin­ni pan­dud, siis po­le ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel või­me­kust kõi­ki­de ko­gu­ja­tee­de eest hoolt kan­da, tal­vel neid lu­me­va­ba­na hoi­da, need peaks jää­ma as­jast hu­vi­ta­tud osa­poo­le ehk maan­tee­ame­ti tee­deks.

Val­laar­hi­tekt üt­les, et üld­pla­nee­rin­gus vaa­da­tak­se la­hen­dus veel üle ning va­ja­du­sel te­hak­se muu­da­tu­si seon­du­valt esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­test.

Mil­li­sed rist­mi­kud on plaa­nis sul­ge­da, leiab Kuu­sa­lu val­la ko­du­le­helt üldp­la­nee­rin­gu ma­ter­ja­li­de­le li­sa­tud Tal­lin­na-Nar­va maan­tee kaar­dilt.

Ran­na­park­lad, kerg­liik­lus­teed
Kui maan­teea­me­ti esin­da­jad lah­ku­sid, ju­ha­tas tei­se poo­le koo­so­le­kust sis­se üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja Ske­past&Puh­kim pro­jek­ti­juht Triin Lep­land, kes an­dis üle­vaa­te pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­se prot­ses­sist.

An­di­nee­melt tu­li et­te­pa­nek, et igas ran­na­kü­las võiks ol­la vä­he­malt üks väi­ke­sa­dam. Jut­tu oli ka sel­lest, et maae­lu­mi­nis­tee­rium kaar­dis­tab väär­tus­lik­ke põl­lu­ma­jan­dus­maa­sid, mil­le sih­tots­tar­vet edas­pi­di muu­ta ei to­hi.

Kiiu ümb­ru­se ela­nik­ke hu­vi­tas toot­mis­maa pla­nee­ri­mi­ne Kiiu ja koo­li va­he­le – rõ­hu­ta­ti, et et­te­võt­jad pea­vad ar­ves­ta­ma kaits­ma­ta põh­ja­vee­ga ala­ga.

Na­gu üldp­la­nee­rin­gu Kuu­sa­lu aru­te­lul, rää­gi­ti ka Kiiu koh­tu­mi­sel sel­lest, et üldp­la­nee­rin­gus on või­ma­lus muu­ta 25 prot­sen­ti krun­dist toot­mis­maaks, eri­hoo­ne­te ehi­ta­mi­ne lu­ba­tud ei ole, toot­mi­ne peab jää­ma elu­ma­ja pii­res­se.

Ka­di Raud­la sel­gi­tas, et see et­te­pa­nek tu­li La­he­maa ran­na­kü­la­dest, kus soo­vi­tak­se su­vi­ti pak­ku­da oma hoo­ne­tes ma­ju­tust, müüa kä­si­tööd või suit­su­ka­la. Ku­na et­te­pa­nek on saa­nud pal­ju vas­tu­ka­ja, siis on va­ja­lik se­da või­ma­lust täp­se­malt lah­ti kir­ju­ta­da või siis piir­kon­ni­ti üle vaa­da­ta.

Ka­di Raud­la mär­kis, et üld­pla­nee­rin­gu­ga on plaa­nis pai­ka pan­na ka suu­re­ma­te ran­da­de, Valk­la, Sal­mis­tu, An­di­nee­me ja Kol­ga-Aab­la par­ki­mi­s-alad. Sal­mis­tu ja Valk­la va­hel võiks ol­la avar park­la nei­le, kes soo­vi­vad min­na ran­da.
Sal­mis­tu kü­last tu­li mär­kus, et Ti­pu tee juures oli va­rem ma­da­la vee­ga las­te­rand, nüüd on sel­le hõi­va­nud sur­fa­rid, see­ga tu­leks nei­le par­ki­mis­koh­ta­de loo­mi­se ase­mel mõel­da, ku­hu te­ha uus las­te­rand.

Koo­so­le­kul uu­ri­ti veel kerg­liik­lus­tee koh­ta, sel­gus, et Tal­lin­na-Nar­va maan­tee äär­de po­le se­da pla­nee­ri­tud. Ka­di Raud­la rõ­hu­tas, et üldp­la­nee­ring küll mär­gib ära kõik või­ma­li­kud mar­suu­did, aga ehi­ta­ma ha­ka­tak­se täht­su­se jär­je­kor­ras, kõi­ge olu­li­se­mad on koo­li­de ümb­ru­sed, ti­he­da­ma liik­lu­se­ga alad. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Soom sõ­nas, et tu­leks käed lüüa Jõe­läht­me ja Vi­hu­la val­la­ga ning luua Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee. Ka­di Raud­la sõ­nul on või­ma­lik kerg­liik­lus­tee ka­van­da­tud pi­gem Va­na-Nar­va maan­tee äär­de.

Koo­so­le­ku lõ­pus nen­tis val­laar­hi­tekt, et ku­na aeg on pii­ra­tud ja kü­la­de prob­lee­mid vä­ga eri­ne­vad, po­le või­ma­lik üld­pla­nee­rin­gut iga kü­la kau­pa aru­ta­da. Ta palus kü­la­del ja hu­vi­ta­tud isi­ku­tel veel­kord ma­ter­ja­lid üle vaa­da­ta ning oma et­te­pa­ne­kud val­la­va­lit­su­se­le saa­ta.

Kü­la­de esin­da­ja­telt oo­da­tak­se üldp­la­nee­rin­gus­se et­te­pa­ne­kuid det­semb­ri kesk­pai­ga­ni.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­kool tä­his­tas juu­be­lit 5 kont­ser­di­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu­rah­va Tea­ter pani la­vas­ta­ja lau­lud plaa­di­le „Küll mõni poiss võib ilus olla“