Süü­da­ti esi­me­sed ad­ven­di­küün­lad

908

Keh­ra rah­va­ma­jas tä­his­ta­ti esi­mest ad­ven­ti pü­ha­päe­val, 3. det­semb­ril Keh­ra güm­naa­siu­mi mu­di­las­koo­ri ja kla­ve­ri­duo Kea­mo kont­ser­di­ga. Rah­vast ter­vi­tas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, ad­ven­di­küün­la süü­tas Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga. Sa­mal hom­mi­kul süü­da­ti lam­bid ka Keh­ra Kes­ku­se tä­na­va äär­de püs­ti­ta­tud jõu­lu­kuu­sel ning val­la­ma­ja ees kas­va­val kuu­sel. Aru­kü­las süü­da­ti rah­va­ma­ja ta­ga kuu­sel esi­me­sel ad­ven­dil küün­lad, val­la­va­nem And­re Sepp ja ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga soo­vi­sid ra­hu­lik­ku jõu­luae­ga, Pää­su­lin­nu lap­sed lu­ge­sid luu­le­tu­si, oli ühi­ne tee­joo­mi­ne ja pi­par­koo­gi­söö­mi­ne. Pi­ka­ve­res kut­su­sid kool ja kü­la­selts rah­vast ad­ven­di­küün­la süü­ta­mi­se­le ning jõu­lu­kont­ser­di­le, kus esi­ne­sid an­sam­bel Trump & Äs­sad. Kuu­sa­lus süü­da­ti ad­ven­di­tu­li ki­ri­kus, soo­vi­jad said sel­le oma küün­la­ga ko­ju kaa­sa viia. Lok­sal süü­da­ti esi­me­ne ad­ven­di­küü­nal ki­ri­kus toi­mu­nud ju­ma­la­tee­nis­tu­sel, see­jä­rel vii­sid las­teaia­lap­sed al­ta­ri­tu­le lin­na­väl­ja­ku kuu­se juur­de, kus ad­ven­dia­ja al­gust ja jõu­luoo­tust tä­his­ta­va tu­le süü­tas lin­na­pea Vär­ner Loots­mann. Lin­la­sed said jõu­lu­tu­le viia kaa­sa ko­du­des­se.