Stipendiumikonkurss 2012

796

Rahvusvahelise hariduse, jaga­tud kogemuste ja ühiskondliku te­gevuse kaudu aitab United World Colleges liikumine noortel inimestel kujuneda vastutustundlikeks kodanikeks, kes on poliitika- ja keskkonnateadlikud, pühendunud rahu, õig­lu­se, mõistmise ja koostöö ide­aali­de­le ja nende ellu­rakendamisele.

Sellel aastal pakub UWC Eesti Ühing 100 protsenti stipendiumit Itaaliasse ja 90 protsenti Hongkongi kol­led­žisse. Stipendium katab õppemaksu, majutuse ning söögi. Lisakulud (lennupiletid, taskuraha) tuleb tasuda õpilase poolt. Hongkongis tuleb õpilasel ra­has­tada puudujääv 10 protsen­ti stipendiumist, umbes 2100 eu­rot õppeaastas.

Kandideerima oodatakse hea õppe­edukusega 10. või 11. klassi õpilasi, keda iseloomustab ene­se­distsipliin, teistega arves­ta­mine, eneseväljendusoskus inglise keeles ja suhtlemisjulgus. Palume kandidaatidel enne avalduse saatmist tutvuda põhjalikult UWC liikumisega www.uwc.org ja www.uwc.ee.

Kandideerimiseks on vajalikud taotlusblankett, mis on saadaval kodulehel www.uw­c.ee; ühe õpetaja soovituskiri koos kontaktandmetega; enesetutvustus ja põhjendus, miks soo­vid õppida UWCs (max 1 lk); essee ühel järgnevatest tee­ma­dest:
 
1. Vabas ühiskonnas on kunst ots­tarbetu?;
2. „Mida sa teeksid kui teaksid, et läbikukkumine on või­matu?“ (Robert H. Schuller);
3. Sooline võrdõiguslikkus ri­kub soolise identiteedi kujune­mist.;
4. Dopinguolümpia – õiglase spordimaailma vältimatu tulevik.; 
5. Euroopa Liit – uppuv laev?;
6. Andekus kohustab.;
7. Eesmärk õigustab meetodit.

Dokumendid peavad olema eesti keeles. Kirjalike esseede pikkus kuni kaks lehekülge (Ti­mes New Roman, reavahe 1,5). Es­sees loodame näha kandidee­ri­ja arutlusoskust, ühis­kondlikke teadmisi ja oma­näo­li­sust.

Dokumendid saata aadressile kon­kurs­s@uwc.ee 26. veeb­ruariks 2012. Teine voor toimub 24.-25. märtsil, kan­didaadid osa­­le­vad rühmavestluses, rolli­mängudes ja intervjuus, kutsutakse 10-15 õpilast. Edasi­pää­se­nu­tega võta­me ühendust märtsi kesk­pai­gaks.