„Naab­rist pa­re­ma“ või­du­kon­tei­ner tuuak­se Vii­nis­tu­le

51
Foto Asko ja Merilli Facebooki lehelt.

Kol­ma­päe­val, 2. juu­nil kuu­lu­ta­ti TV3 saa­te­sar­ja „Naab­rist pa­rem“ võit­jaks As­ko Külm­saar ja te­ma elu­kaas­la­ne Me­rill Mä­gi. Fi­naal­saa­de oli ot­se eet­ris, võit­ja sel­gus te­le­fo­ni­hää­le­tu­se­ga. Lok­sa koo­li vi­list­la­ne As­ko Külm­saar Vii­nis­tult üt­les, et saa­tes ehi­ta­tud ja au­hin­naks saa­dud kon­tei­ner­ma­ja oo­tab Miil OÜ ter­mi­na­lis La­ge­dil, et mil­lal tuuak­se Vii­nis­tu­le: „Mu va­ne­ma­te ko­du juu­res Vii­nis­tul ootab plats. Sinna tuleb vedada kon­tei­ne­ri aluse jaoks killustikku. Kon­tei­ner jääb Vii­nis­tu­le, ku­ni leia­me oma ko­ha, ku­hu ko­du ra­ja­da. Mi­nu lem­mik­koht on mui­du­gi Vii­nis­tu, aga ei tea veel, mis saab. Ta­ha­me ha­ka­ta oma ko­dus loo­mi pi­da­ma, köö­gi­vil­ja kas­va­ta­ma. Plaan on luua sin­na ka en­da Mo­ve­ment kes­kus, kus te­ha laag­reid las­te­le ja täis­kas­va­nu­te­le ning tipps­port­la­sed saak­sid seal tree­ni­da.“ As­ko Külm­saar asu­tas 2017. aas­tal Tal­lin­nas spor­di­saa­li Mo­ve­ment Tal­linn, kus te­hak­se ise­laa­di rüh­ma- ja per­so­naal-
t­ree­nin­guid ehk ter­vi­se­lii­ku­mist. Ta sel­gi­tab: „Olen ins­pi­rat­sioo­ni saa­nud eri ini­mes­telt üle maail­ma ja pan­nud kok­ku lii­ku­mi­se, mis hoiab ke­ha tu­ge­va ja elast­se­na.“