Sõnumitoojas 23. septembril

537
 • Kuusalu vallast ja vallavanemast;
 • Direk­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“;
 • Val­la­vo­li­ko­gu ot­sus – Kuu­sa­lu ea­ka­te ko­du suletakse;
 • Kuu­sa­lu val­la ju­ris­ti kor­dus­kon­kurss;
 • Ka­rud murd­sid Soo­rin­na kü­las 7 lam­mast;
 • Vii­nis­tu rah­va­ma­ja re­mon­t;
 • Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­ss;
 • Lii­va Laa­dal on tä­na­vu nun­nu- ja hoi­dis­te­kon­kurss;
 • VTKS ko­gub Tor­mi­se Vir­tuaal-­kes­ku­se jaoks toe­tust Hooand­jas;
 • Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te töö­ta­su;
 • Spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­ta­mi­se kor­rast Kuu­sa­lu val­las;
 • Taot­lu­sed kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­naü­ri­tus­teks Kuu­sa­lu val­las;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­peo ase­mel aja­loo­kon­ve­rents;
 • Kuu­sa­lu me­dit­sii­niõ­de LIN­DA JA­LA­KAS;
 • Kuu­sa­lu arst ja me­si­nik ERNST KOP­PEL;
 • Kuu­sa­lu kooli noor­mees kuu­lus ro­gai­ni võit­nud võist­kon­da;
 • Keh­ra pääs­te­ko­man­do on Ees­ti Eliit­ko­man­do 2020;
 • Ala­ve­re koo­li re­no­vee­ri­mi­ne mak­sab üle 1,1 mil­jo­ni eu­ro;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu vaid­les val­la­va­­ne­ma au­to­soo­dus­tu­se üle;
 • Keh­ra tu­rup­lat­sil kaup­le­mi­ne lä­heb kal­li­maks;
 • Ani­jal saab taas raa­ma­tuid lae­nu­ta­da;
 • Raasiku vallaametnike vastuvõtul peab kandma kaitsemaski;
 • Raa­si­ku val­las on tu­le­vast aas­tast ko­du­se lap­se toe­tus;
 • Raasiku sotsiaalmaja projekteerija valitud;
 • Raasiku vallas uus infosekretär;
 • Raasiku valla aasta haridus- ja kultuuri-tegijate konkurss;
 • Raa­si­ku val­la las­te­kait­se­töö­ta­ja LEA SÕ­MER kut­sub ka­su­pe­red kok­ku;
 • Peri­la vii­na­vab­rik kui kü­la süm­bol;
 • Ida-Har­ju­maa an­dis pa­nu­se va­ba­vi­se­te Guin­nes­si re­kor­di sün­di.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 30. septembril.
Eelmine artikkelRaasiku vallas uus infosekretär
Järgmine artikkelKuu­sa­lu rah­va­ma­ja 115. sün­ni­päe­va pi­du