Sõnumitoojas 15. juulil

635
 • Raa­si­ku vald pa­kub noor­te­le su­ve­te­ge­vu­si;
 • Raa­si­ku val­las toe­ta­tak­se ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 6 pro­jek­ti;
 • Tal­lin­na maan­tee re­konst­ruee­ri­mi­ne Aru­kü­las;
 • Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo kut­sub loo­du­ses­se mat­ka­ma ja spor­ti­ma;
 • Ani­ja val­la ko­du­koh­vi­ku­te­päe­val osa­le­sid kolm koh­vi­kut;
 • Voli­ko­gu an­dis nõu­so­le­ku Vet­la kar­jää­rist lii­va kae­van­da­da veel 10 aas­tat;
 • Pika­ves­ki sild val­mis su­vi­ta­ja­te ühis­töö­na;
 • KuEL ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus and­sid väl­ja pa­ber­kaar­di „Kuu­sa­lu vald La­he­maal“;
 • Lahemaa Turismiühing arendab koostööd ja ühisturundust;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se han­ked;
 • Rat­ta­ral­li Kuu­sa­lu val­la tee­del;
 • Kol­ga muu­seu­mi uus fon­di­hoid­ja on NE­LE REIAL;
 • Sal­mis­tu rah­vas pi­das kü­la 565. aas­ta­päe­va;
 • Foto­näi­tus „Sa­la­dus­lik sa­dam“ Ha­ra en­di­se all­vee­lae­va­baa­si kai­hoo­nes;
 • Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seum avas kü­las­tus­hooa­ja JAAN MA­NITS­KI kol­lekt­sioo­ni uuen­da­tud pü­si­näi­tu­se­ga;
 • Ran­na­kee­le nä­da­la eest­ve­da­jad tä­his­ta­sid kor­raks po­hi­ran­na kul­tuu­ri­ruu­mi pii­rid;
 • TAAVI TŠERNJAVSKI rekordi sündi toetasid Kolgaküla rahvas ja sõbrad.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 22. juulil.