Sõi­du­kom­pen­sat­sioo­n Ani­ja val­la juh­ti­de­le

961

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas maks­ta val­la­va­ne­ma­le Ar­vi Ka­ro­ta­mi­le ja abi­val­la­va­ne­ma­le Rii­vo Noo­re­le töö­sõi­tu­del isik­li­ku sõi­duau­to ka­su­ta­mi­se eest kom­pen­sat­sioo­ni 0,15 eu­rot lä­bi­tud ki­lo­meet­ri eest ning ku­ni 150 eu­rot kuus. Fi­nants­juht Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et sõi­du­kom­pen­sat­sioon on mõel­dud ju­huks, kui val­la­va­ne­mal või abi­val­la­va­ne­mal on mõist­lik ame­ti­sõi­tu­del ka­su­ta­da isik­lik­ku au­tot. Näi­teks, kui Aeg­vii­dus ela­val Rii­vo Noo­rel on va­ja hom­mi­kul sõi­ta tööas­jus Tal­lin­nas­se, on tal mõist­li­kum min­na sin­na ot­se Aeg­vii­dust, mit­te sõi­ta Keh­ras­se val­la­le kuu­lu­vat au­tot võt­ma. „Vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul on tul­nud et­te ka olu­kor­di, kus kõik val­la­va­lit­su­se ka­su­tu­ses ole­vad sõi­duau­tod on hõi­va­tud,“ sõ­nas Lii­vi Han­sen. Ta sel­gi­tas, et ka val­la­va­ne­ma tööau­toks os­te­tud Peu­geot on möö­du­nud su­vest val­la­va­lit­su­se üld­ka­su­tu­ses.

Eelmine artikkelIga ot­su­sel on oma hind
Järgmine artikkelEhi­ta­ja lu­bas Kiiu mõi­sa tel­li­ja­le üle an­da järg­mi­sel nä­da­lal