Soh­vik Cup´i võit jäi Keh­ras­se

980

MIH­KEL KUU­SE

Lau­päe­val, 21. juu­lil toi­mus Keh­ra staa­dio­nil jär­je­kor­ras kuues Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­niir. 2013. aas­tal spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted käi­vi­ta­tud võist­lus tõi see­kord Keh­ra staa­dio­ni­le 8 võist­kon­da li­gi sa­ja jalg­pal­lu­ri­ga. 

Ka­hes alag­ru­pis toi­mu­nud tur­nii­ril pää­se­sid pool­fi­naa­li­des­se ko­ha­li­kud mees­kon­nad Ret­ro Com­pa­ny, Keh­ra All Stars ning Ani­ja JK, li­saks nei­le ka Tal­lin­na võist­kond FC Puh­kus Meh­hi­kos. Pool­fi­naa­li­des alis­tas Ret­ro Com­pa­ny 2:0 Ani­ja JK ning FC Puh­kus Meh­hi­kos oli pä­rast 0:0 lõp­pe­nud män­gu pe­nal­ti­see­rias pa­rem Keh­ra All Star­sist. 3. ko­ha män­gus Keh­ra All Star­si ja Ani­ja JK va­hel oli edu­kam All Stars skoo­ri­ga 3:2.

Fi­naal­män­gus pii­sas või­duks vaid ühest vä­ra­vast. Ret­ro Com­pa­ny eest lõi sel­le Ser­gei Zied­ja­lis ning kind­lus­tas oma võist­kon­na­le 1:0 või­du­ga tur­nii­ri esi­ko­ha. Soh­vik Cu­pi võit­nud Ret­ro Com­pa­nys män­gi­sid Ser­gei Zied­ja­lis, De­nis Pet­rov, Pa­vel Hart­šuk, And­rei Ka­šu­ba, Alek­sandr Le­vin, Siim Mõt­tus, Ana­to­li Na­gor­nõi, Ev­ge­ny Kharc­huk, And­rei Fe­dos­se­jev, Emin Muns­hiyev, Bah­ti­gar Jab­rayi­lov ja Ah­ma­dov Ag­ha­ni­jat.

2. ko­ha sai pea­lin­na mees­kond FC Puh­kus Meh­hi­kos – Ja­nek Vaab, Oli­ver Karm, Sil­ver Sa­lun­do, And­re So­ko­lov, Jan-Jes­per Rei­mann, Hen­rik Sepp, Ta­so Too­mik, Karl Ke­vin Klais, San­der Mel­les, Er­ki Kün­na­puu ja Tau­ri Tamm.

Kol­man­daks tul­nud Keh­ra All Star­si esin­da­sid Ev­ge­ny Re­bo­tu­nov, Erik Vi­nog­ra­dov, An­ton Bel­ja­jev, Rei Ma­lõ­šev, Sv­ja­tos­lav Za­mi­ra­lov, Ni­ki­ta Ma­ko­vei, Mih­hail Ka­šu­ba, Ser­gei Ko­pos­sov ja Alek­sandr Skaun.

Veel osa­le­sid tä­na­vu­sel tur­nii­ril Põr­gu­põh­ja, FC Aex, Ala­ve­re ning Raa­si­ku FC Jo­ker III.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelKeh­ra koo­li­vor­mi sär­gid-ves­tid tel­li­mi­seks val­mis