Soh­vik Cup´i või­tis Raa­si­ku Val­la FC

1260

Lau­päe­val, 22. juu­lil kor­ral­das spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted Keh­ra staa­dio­nil 5. kor­da jalg­pal­li­tur­nii­ri Soh­vik Cup.  Tä­na­vu osa­le­sid 8 võist­kon­da, kes loo­si­ti kah­te alag­rup­pi. Mõ­le­ma alag­ru­pi kaks pa­re­mat pää­se­sid pool­fi­naa­li, üle­jää­nud män­gi­sid koh­ta­de­le 5.-8.
A-alag­rup­pi üle­kaa­lu­kas võit­­ja oli 9 punk­ti­ga Ani­ja JK Põr­gu­põh­ja, või­de­ti kõik män­gud ko­gus­koo­ri­ga 8:1. Tei­seks tu­li 6 punk­ti­ga Keerdt­repp, kol­man­daks 3 punk­ti­ga Raa­si­ku FC Jo­ker III, vii­ma­ne oli punk­ti­ta jää­nud Ani­ja JK. B-alag­ru­pis või­tis kõik män­gud Raa­si­ku Val­la FC. Tei­seks tu­li 6 punk­ti­ga Tal­lin­na võist­kond FC Puh­kus Meh­hi­kos, kol­man­daks 3 punk­ti­ga Kuu­sa­lu FC See­ned ning punk­ti­ta jäi Ani­ja JK Ala­ve­re.
Esi­me­ne pool­fi­naal Ani­ja JK Põr­gu­põh­ja ja FC Puh­kus Meh­hi­kos va­hel ku­ju­nes põ­ne­vaks. Kui­gi 16. mi­nu­tiks oli Ani­ja val­la mees­kon­na edu 4:1, ei ol­nud män­gu saa­tus su­gu­gi sel­ge. Vas­ta­sed ei and­nud al­la ning lõid paar­küm­mend se­kun­dit en­ne män­gu lõp­pu vii­gi­vä­ra­va. Pe­nal­ti­see­rias oli pea­lin­na võist­kond edu­kam 3:1 ja pää­ses fi­naa­li. Tei­ses pool­fi­naa­lis oli Raa­si­ku Val­la FC Keerdt­re­pist pa­rem 2:0.
Fi­naa­lis alis­tas Raa­si­ku Val­la FC tal­lin­las­te võist­kon­na Puh­kus Meh­hi­kos 1:0 ning tu­li teist kor­da Soh­vik Cup´i võit­jaks – esi­koht saa­di ka kaks aas­tat ta­ga­si. Võit­ja­te mees­kon­nas män­gi­sid Rai­ner Rein­saar, Ain Pähn, And­re Lil­le, San­der Aru­mä­gi, Jan Jür­gen Ves­ki, Jan Aa­ron Ein­loo, Hans Pau­lus ja Mau­ris Põld­ma. 3.-4. ko­ha män­gus alis­tas Põr­gu­põh­ja Keerdt­re­pi 3:1.
Väi­kes­tes pool­fi­naa­li­des oli Raa­si­ku FC Jo­ker 1:0 pa­rem Ani­ja JK Ala­ve­rest ning Ani­ja JK alis­tas 2:1 FC See­ned. 5.-6. ko­ha mäng Raa­si­ku FC Jo­ker III ja Ani­ja JK va­hel lõp­pes 1:1 vii­gi­ga, kuid pe­nal­ti­te­ga võt­tis või­du FC Jo­ker. 7.-8. ko­ha män­gus alis­tas Ani­ja JK Ala­ve­re 1:0 FC See­ned.
Soh­vik Cup 2017 süm­bool­ses­se koos­sei­su va­li­ti vä­ra­va­vaht Ris­to Unt (Keerdt­repp), kaits­jad Ain Pähn (Raa­si­ku Val­la FC) ja Carl-Pat­rick Kir­si­puu (FC Puh­kus Meh­hi­kos), pool­kaits­jad Fred­di Tur­mann (Ani­ja JK Põr­gu­põh­ja), Tau­ri Tamm (FC Puh­kus Meh­hi­kos) ja Ev­ge­ny Re­bo­tu­nov (Keerdt­repp) ning rün­da­ja Hans Pau­lus (Raa­si­ku Val­la FC). Võist­lus­te edu­ka­mad vä­ra­va­löö­jad olid Hans Pau­lus (Raa­si­ku Val­la FC), Siim Ur­va ja Fred­di Tur­mann (Ani­ja JK Põr­gu­põh­ja), neist igaüks lõi 5 vä­ra­vat.
6. Soh­vik Cup on 21. juu­lil 2018.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu paa­ris­män­gu ten­ni­ses võit­sid KRIST­JAN PRÜÜS-EI­KI KA­DA­JA­NE
Järgmine artikkelKuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va rühm osa­les koos teis­te­ga rii­gi­kait­se­laag­ris