Sel­gus Ani­ja val­la esi­me­ne meis­ter võrk­pal­lis

1439

26. det­semb­ril toi­mu­sid Keh­ra spor­di­hoo­nes Ani­ja val­la esi­me­sed meist­ri­võist­lu­sed võrk­pal­lis. Re­gist­ree­rus kaks võist­kon­da, val­la meis­ter sel­gus ühe män­gu põh­jal.

Ühest võist­kon­nast pi­di väl­ja­kul ole­ma 5 män­gi­jat, neist vä­he­malt kaks naist. Võist­kon­nas Ni­me­ga män­gi­sid Eve Roht­la, Jo­han­na Sep­mann, Pi­ret Ur­met, Teet Pau­lus, Krist­jan Lass ja Mih­hail Mit­ro­fa­nov, võist­kon­nas Ni­me­ta Ilo­na Laa­ne­veer, Rii­na Laa­ne­veer, Karl Hen­ry Mauer, Ja­nek Pil­ler, Alar Laag­ri­küll ja Kal­vi Too­me.

Ühe­pool­selt ala­nud män­gu kaks esi­mest gei­mi või­tis Ni­me­ta, kuid kaks järg­mist Ni­me­ga. Ot­sus­ta­vas viien­das gei­mis käis lõ­pu­ni punkt-punk­ti heit­lus, ja 15:13 või­du­ga tu­li val­la meist­riks ko­gu män­gu 3:2 võit­nud võist­kond Ni­me­ga.

Pa­ri­maks nais­män­gi­jaks va­li­ti Eve Roht­la (Ni­me­ga), pa­ri­maks mees­män­gi­jaks vä­lis­lii­ge Karl Hen­ry Mauer Tar­tust (Ni­me­ta).
Võist­lu­sed kor­ral­da­sid SA Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted.