Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la pa­ri­mad ja­hi­lask­mi­ses

1233

PEE­TER RÜN­GAS

Lau­päe­val, 29. juu­lil pi­da­sid Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mil te­gut­se­vad ja­hi­selt­sid ma­ha oma­va­he­li­se ja­hi­las­ke­võist­lu­se. Ja­hi­selt­si­des on kok­ku li­gi­kau­du 200 meest ja pa­ri­ma­te haav­li­lask­ja­te sel­gi­ta­mi­seks kor­ral­da­tud võist­lus ko­gub iga aas­ta­ga roh­kem po­pu­laar­sust. Tä­na­vu oli te­gu Kuu­sa­lu val­la lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te­ga, kor­ral­das Kuu­sa­lu ja­hi­selts. Tu­le­joo­nel oli 22 meest Kuu­sa­lu, Ka­ha­la ja Na­he ja­hi­selt­si­dest, kü­la­li­se­na oli esin­da­tud Kos­ti­ve­re ja­hi­selts.
Las­ti 2 see­riat har­ju­tust com­pak spor­ting, 25 mär­ki see­rias. Mees­kond­li­kus ar­ves­tu­ses, kus kir­ja läks 4me­he­li­se võist­kon­na kol­me pa­re­ma tu­le­mu­se saa­nud me­he sum­ma, olid kõi­ge sta­biil­se­mad võõ­rus­ta­jad. Kuu­sa­lu ja­hi­selts, koos­sei­sus Ris­to Tä­nav, Rait Kuusk, Vir­ko Le­pik ja Ma­rek Klais, saa­vu­tas või­du 113 ta­ba­tud mär­gi­ga. Tei­seks tu­lid Ka­ha­la ja­hi­mees­te esin­da­jad Alar Tam­me­pärg, Hei­ki Her­man­di, Jan­no Al­met ja Raien Enok 104 ta­ba­tud mär­gi­ga. Kol­mas koht kuu­lus Kos­ti­ve­re ja­hi­mees­te­le (Mar­ko Olop, Mar­ko Sepp, Mar­kus Tee­mant ja Kaa­rel Kla­mas) tu­le­mu­se­ga 93 ta­ba­tud mär­ki.
In­di­vi­duaal­ne võist­lus oli ta­sa­vä­gi­ne ja esi­kol­mi­ku me­hi la­hu­tas üks­tei­sest ai­nult 1 punkt. Või­du viis Ka­ha­las­se Hei­ki Her­man­di (41 punk­ti), tei­ne-kol­mas olid Kuu­sa­lu me­hed Ris­to Tä­nav ja Ma­rek Klais, kes la­sid vas­ta­valt 40 ja 39 punk­ti.