Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

1506

Val­la meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus toi­mu­sid 26. juu­lil Kuu­sa­lu staa­dio­nil.
Nais­te 100 meet­ri jook­su või­tis Kris­ti­na Ad­ler Kuu­sa­lust aja­ga 15,8 se­kun­dit. Jook­su kii­reim oli väl­jas­pool ar­ves­tust star­ti­nud Dea Le­pik Tal­lin­na Spor­di­selt­sist Ka­lev (12,2). Kris­ti­na Ad­ler tu­li val­la meist­riks ka kõr­gus­hüp­pes, kus üle­tas 1.05 meet­rit. Väl­jas­pool võist­lust hüp­pas An­ni­ka Tes­ka 1.65. 800 meet­ri või­tis Ree­si Kus­lap Pä­ris­pealt 2.50,3 mi­nu­ti­ga. Ree­si Kus­lap või­tis ka oda­vis­ke, te­ma oda len­das 26.65 meet­ri kau­gu­se­le. Järg­ne­sid Pil­le Plakk Kuu­sa­lust (25.78) ja Kris­ti­na Ad­ler (20.74).
Kau­gus­hüp­pe või­tis Kat­rin Ruu­sa­lep Kuu­sa­lust, ta hüp­pas 3.65 meet­rit, tei­seks tu­li 3.54 hü­pa­nud Kris­ti­na Ad­ler. Väl­jas­pool ar­ves­tust võis­tel­nud So­fia Mar­le­ne Haug Tal­lin­na Ka­le­vist hüp­pas täp­selt 5 meet­rit. 15aas­ta­ne So­fia Mar­le­ne Haug oli ka ai­nus võist­le­ja ku­ni 18aas­tas­te nei­du­de kuu­li­tõu­kes ja oda­vis­kes, te­ma tu­le­mu­sed neis olid 9.27 ja 32.67 meet­rit. Nais­te kuu­li­tõu­ke või­tis Pil­le Plakk 8.13 meet­ri­ga, järg­ne­sid Ree­si Kus­lap (8.04) ja Kat­rin Ruu­sa­lep (7.37). Ka ket­ta­hei­tes olid kaks esi­mest sa­mad, Pil­le Pla­ki või­du­tu­le­mus oli 23.87 meet­rit, Ree­si Kus­lap hei­tis 23.36 ja Kris­ti­na Ad­ler 18.84 meet­rit.
Mees­te 100 meet­ri jook­su või­tis Se­ve­ri Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist 10,8 se­kun­di­ga, tei­seks tu­li Mait Ad­ler Kuu­sa­lust (13,4). Se­ve­ri Jõõ­ras tu­li val­la meist­riks ka kau­gus­hüp­pes, te­ma või­du­tu­le­mus oli 6.66 meet­rit. Tei­seks tu­li Joo­nas Laan­pe­re (5.74), kol­man­daks Mat­tias Ida­vain (5.68). Kau­gus­hüp­pe edu­kaim oli väl­jas­pool ar­ves­tust 7.02 meet­rit hü­pa­nud Dmit­ri Mo­sendz Tal­lin­na Ka­le­vist. Kol­man­da või­du sai Se­ve­ri Jõõ­ras oda­vis­kes, te­ma tu­le­mus oli 52.42 meet­rit. Järg­ne­sid And­reas La­he­sa­lu (44.51) ja Mat­tias Ida­vain (38.84), kõi­ge kau­ge­ma­le vis­kas väl­jas­pool ar­ves­tust osa­le­nud Er­go Tamm TÜ ASKst (62.77).
800 meet­ri jook­sus tu­li Kuu­sa­lu val­la meist­riks Ar­go Sel­jand Kuu­sa­lu SKst 2.16,9 mi­nu­ti­ga, järg­ne­sid As­ko Vald­mann Kuu­sa­lu Jook­sug­ru­pist (2.18,5) ja Mat­tias Ida­vain Kuu­sa­lu SKst (2.22,4). Jook­su kii­reim oli Kain Väl­jaots Täpps­port­las­test (2.11,4). Kõr­gus­hüp­pe või­tis Mat­tias Ida­vain Se­ve­ri Jõõ­ra­se ees, mõ­le­mad üle­ta­sid kõr­gu­se 1.65 meet­rit, kol­mas oli Ar­go Sel­jand (1.55). Karl Lu­mi Tal­lin­na Ka­le­vist alis­tas kõr­gu­se 2.17 meet­rit. Kuu­li­tõu­kes võt­tis val­la meist­ri­tiit­li Ran­do Kap­ra­lov 11.64 meet­ri­ga, järg­ne­sid Sö­ren Jõõ­ras (11.48) ja Se­ve­ri Jõõ­ras (10.48). Väl­jas­pool võist­lust hei­tis Fred Va­li Haap­sa­li KJKst 16.73 meet­rit. Ka ket­ta­hei­tes oli esi­kol­mik sa­ma – Ran­do Kap­ra­lov hei­tis 40.94, Sö­ren Jõõ­ras 39.49 ja Se­ve­ri Jõõ­ras 33.06 meet­rit ning Fred Va­li 47.32 meet­rit.

Eelmine artikkelKeh­ra noo­red on Ees­ti meist­rid ran­na­kä­si­pal­lis
Järgmine artikkelKeh­ra lä­he­dal põl­lul põ­les ma­ha Kop­li­mäe Ag­ro uus kom­bain