Sel­gu­sid Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

862

MIH­KEL KUU­SE

Lau­päe­val, 15. sep­temb­ril toi­mu­sid Keh­ra staa­dio­nil Ani­ja val­la 2. meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Võis­tel­di kuuel alal: ket­ta­hei­de, kuu­li­tõu­ge, 100 m jooks, kau­gus­hü­pe, kõr­gus­hü­pe ning 800 m jooks. Li­saks mees­te­le ja nais­te­le olid sel aas­tal eral­di võist­lusk­las­sid ku­ni 14aas­tas­te­le pois­te­le ja tüd­ru­ku­te­le.

Osa­le­sid 29 sport­last, kel­lest suu­rem osa te­gid kaa­sa roh­kem kui ühel alal.

Ket­ta­hei­tes kait­ses mul­lust meist­ri­tiit­lit Laur Kip­per, kes hei­tis 39.96 meet­rit. Järg­ne­sid Hei­ko Kraub­ner ning Ta­nel Ku­ri­soo. Nais­test nap­sas või­du eel­mi­se aas­ta hõ­be Ju­lia Šats­ka­ja (26.59 m), järg­ne­sid Lii­na Veer­baum ning Ni­nel Luuk.

Kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas esi­ko­ha Ro­man Svi­ri­dov (11.05 m), kes edes­tas Laur Kip­pe­rit ning Ta­nel Ku­ri­sood. Nais­te ar­ves­tu­ses toi­mus sen­ti­meet­ri­te mäng, mil­lest väl­jus võit­ja­na Mel­la-Riin Rauam (8.98 m). Tal­le järg­ne­sid Lii­na Veer­baum ning Ni­nel Luuk.

100 meet­ri jook­sus näi­tas vä­le­dai­mat mi­ne­kut Ruu­di Ot­ti­saar (11,54 s), kes edes­tas Ma­rius Un­ge­rit ning Laur Kip­pe­rit. Kiireim naine oli Ma­ri Kles­ment (14,28), järg­ne­sid So­fia Kruu­sa­lu ning Zi­nai­da Kruu­sa­lu. Ku­ni 14-aas­tas­te pois­te va­nu­sek­las­sis läks esi­koht To­mas Un­ge­ri­le (13,10). Tei­seks tu­li Os­kar Luks ning kol­man­daks Gre­gor Jaa­nus. Tüd­ru­ku­te hul­gas oli esi­me­ne Mel­la-Riin Rauam (15,35), järg­nes 7aas­ta­ne Len­na Veer­baum.

Mees­te kau­gus­hüp­pes edes­tas esi­ko­ha võit­nud Ka­rel Jõe­leht (4.70 m) vaid ühe sen­ti­meet­ri­ga tei­seks tul­nud Sig­mar Seer­man­ni ning 3. ko­ha saa­nud Ma­rius Un­ge­rit. Pa­rim nai­ne oli Ma­ri Kles­ment (3.68), hõ­be­da sai So­fia Kruu­sa­lu, pronk­si Ju­lia Šats­ka­ja. Pois­test oli pa­rim To­mas Un­ger (4.41), Kaa­rel Kui­val­li­ku ja Os­kar Luk­si ees. Tüd­ru­ku­test hüp­pas kõi­ge kau­ge­ma­le Mel­la-Riin Rauam (3.59), 2. ko­ha sai Len­na Veer­baum.

Kõr­gus­hüp­pe või­tis mees­test Sig­mar Seer­mann (1.60 m). Järg­ne­sid Hei­ko Kraub­ner ning Ma­rius Un­ger. Nais­test sai esi­ko­ha Ni­nel Luuk (1.25) So­fia Kruu­sa­lu ning Zi­nai­da Kruu­sa­lu ees. Tüd­ru­ku­te seas oli vaid üks osa­le­ja, Mel­la-Riin Rauam, kuid te­ma tu­le­mus – 1.40 meet­rit, te­gi nais­te klas­si pa­ri­ma­te­le sil­mad et­te. Pois­test või­tis To­mas Un­ger (1.40) Gre­gor Jaa­nu­se ning Ti­mo Roo­me­re ees.

800 m jook­sus an­ti ühiss­tart kõi­gi­le 12 võist­le­ja­le. Esi­ko­ha sai Jaan Viir­mann (2.24,47) Hei­ko Kraub­ne­ri ja Sig­mar Seer­man­ni ees. Kii­reim nai­ne oli So­fia Kruu­sa­lu (3.35,00), tei­seks tu­li Zi­nai­da Kruu­sa­lu. Pois­te seas või­tis val­la meist­ri­tiit­li To­mas Un­ger (2.55,53), kes edes­tas Os­kar Luk­si ning Mart Kruu­sa­lu.