Sel­gu­sid Ani­ja val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

1217
Naiste 100 meetri jooksu kolm kiiremat – keskel võitja MARI KLESMENT, vasakul teiseks tulnud CRISTLIN KULDMAA, paremal JULIA ŠATSKAJA, kes sai 3. koha.

MIH­KEL KUU­SE

Lau­päe­val, 14. sep­temb­ril toi­mu­sid Keh­ra staa­dio­nil Ani­ja val­la 3. meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Väl­ja ja­ga­ti 24 me­da­li­komp­lek­ti, li­saks mees­te­le ja nais­te­le sel­gu­sid meis­trid ka ku­ni 14aas­tas­te pois­te ja tüd­ru­ku­te võist­lusk­las­si­des. Võis­tel­di seits­mel alal: ket­ta­hei­tes, kuu­li­tõu­kes, tei­vas­hüp­pes, 100 meet­ri jook­sus, kau­gus­hüp­pes, kõr­gus­hüp­pes ning 800 meet­ri jook­sus. Kok­ku osa­le­sid 25 sport­last, kel­lest ena­mik te­gid kaa­sa roh­kem kui ühel alal.

Ket­ta­hei­tes tu­li kol­man­dat kor­da val­la meist­riks Laur Kip­per, kes hei­tis 35.75 meet­rit. Tal­le järg­ne­sid Hei­ko Kraub­ner ning Ja­nar Parts. Nais­te võist­lu­ses saa­vu­tas või­du tu­le­mu­se­ga 27.68 meet­rit Crist­lin Kuld­maa, kel­le­le järg­ne­sid Ju­lia Šats­ka­ja ja Ni­nel Luuk.

Kuu­li­tõu­kes sai mees­test esi­ko­ha Ju­ri Je­fi­mov (9.94 m), kes edes­tas Laur Kip­pe­rit ning Ind­rek Lill­sood. Nais­te ar­ves­tu­ses tee­nis kind­la esi­ko­ha Mel­la-Riin Rauam (10.54), järg­ne­sid Crist­lin Kuld­maa ja Anett Lii­sa Parts. Ket­ta­hei­te ja kuu­li­tõu­ke võist­lu­sed toi­mu­sid vaid mees­te ja nais­te ül­dar­ves­tu­ses, see­juu­res oli noo­re­ma­tel sport­las­tel lu­ba­tud ka­su­ta­da ker­ge­maid va­hen­deid vas­ta­valt oma va­nu­sek­las­si­le.

Es­ma­kord­selt oli meist­ri­võist­lus­te ka­vas tei­vas­hü­pe, kus said tu­le­mu­sed kir­ja ai­nult me­hed. Kõi­ge kõr­ge­ma­le ker­kis Too­mas Rei­si, kes üle­tas 2.40 meet­rit. Tei­seks tu­li Hei­ko Kraub­ner ning kol­man­daks Ja­nar Parts.

100 meet­ri jook­sus oli kii­reim Ruu­di Ot­ti­saar (12,08 se­kun­dit), kes edes­tas Re­ne Loo­gi ning Ju­ri Je­fi­mo­vit. Nais­test või­tis Ma­ri Kles­ment (14,31), järg­ne­sid Crist­lin Kuld­maa ning Ju­lia Šats­ka­ja. Ku­ni 14aas­tas­te pois­te va­nu­sek­las­sis läks esi­koht Ja­kov Si­mo­no­vi­le (14,17), tei­seks tu­li Hend­rik Lill­soo ning kol­man­daks Ja­ros­lav Je­fi­mov. Tüd­ru­ku­te hul­gas või­tis Ka­ta­ri­na Vaht­ra (14,24) Mel­la-Riin Raua­mi ja Anett Lii­sa Part­si ees.

Mees­te kau­gus­hüp­pes võt­tis võim­sa esi­ko­ha Ind­rek Lill­soo (5.14 meet­rit), kes edes­tas lä­hi­mat kon­ku­ren­ti li­gi poo­le meet­ri­ga. Tei­seks tu­li Ja­nar Parts ja kol­man­daks Too­mas Trei­man. Pa­rim nai­ne oli Ma­ri Kles­ment (3.93), tei­seks tu­li Crist­lin Kuld­maa ning kol­man­daks Ni­nel Luuk. Pois­test või­tis Ja­kov Si­mo­nov (4.26), Hend­rik Lill­soo ja Ja­ros­lav Je­fi­mo­vi ees. Tüd­ru­ku­test hüp­pas kõi­ge kau­ge­ma­le Ka­ta­ri­na Vaht­ra (4.22), järg­ne­sid Mel­la-Riin Rauam ja Anett Lii­sa Parts.

Mees­te kõr­gus­hüp­pe või­tis Ju­ri Je­fi­mov (1.40 meetrt). Nais­test hüp­pas kõi­ge kõr­ge­ma­le Crist­lin Kuld­maa (1.35). Tüd­ru­ku­te hul­gas sai esi­ko­ha Mel­la-Riin Rauam (1,50), kes edes­tas Ka­ta­ri­na Vaht­rat ning Anett Lii­sa Part­si. Pois­test või­tis Mar­tin Kik­kas (1.20) Hend­rik Lill­soo ees.

800 meet­ri jook­sus an­ti ühiss­tart kõi­gi­le ka­he­teist­küm­ne­le võist­le­ja­le. Kõi­ge kii­re­mi­ni lä­bis kaks staa­dio­ni­rin­gi Kain Väl­jaots (2.12,33), kes võist­les väl­jas­pool ar­ves­tust. Pa­rim Ani­ja val­la mees­jooks­ja oli Jaan Viir­mann (2.18,34), kel­le­le järg­ne­sid Re­ne Loog ja Ju­ri Je­fi­mov. Kii­reim nai­ne oli Ju­lia Šats­ka­ja (3.35,99), kes edes­tas Crist­lin Kuld­maad. Pois­test või­tis Ar­tur Un­ga (2.59,73), kes oli kii­rem Mar­tin Kik­ka­sest ning Hend­rik Lill­soost. Tüd­ru­ku­test tu­li val­la meist­riks Anett Lii­sa Parts (3.12,32).

Eelmine artikkelAIDI GER­DE TUISK Kuu­sa­lust on Ees­ti meis­ter tü­tar­las­te tea­tek­ros­sis
Järgmine artikkelSõnumitoojas 18. septembril