ROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel su­mos 2. ko­ha

740

Pü­ha­päe­val, 3. veeb­rua­ril toi­mu­sid Lää­ne­maal Ris­ti põ­hi­koo­lis Ees­ti tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed su­mos. Osa­võt­jaid oli 202. Hom­mi­ku­poo­li­kul kat­su­sid ram­mu lap­sed, pä­rast­lõu­nal täis­kas­va­nud. Kuue ja poo­le tun­ni jook­sul pee­ti 411 mat­ši.

Täis­kas­va­nuid osa­les 60. Ku­ni 100 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te mees­te hul­gas saa­vu­tas Ro­man Svi­ri­dov Keh­rast 2. ko­ha. Te­ma kaa­lu­ka­te­goo­rias võist­le­sid 4 meest. Ro­man Svi­ri­dov või­tis kah­te vas­tast, ühe­le kao­tas.

Ku­na iga kaa­lu­ka­te­goo­ria kaks pa­ri­mat saa­vad õi­gu­se osa­le­da Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel, ga­ran­tee­ris Keh­ra su­mo­maad­le­ja või­de­tud hõ­be­me­da­li­ga en­da­le või­ma­lu­se võis­tel­da sü­gi­sel Ees­tis toi­mu­va­tel Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel.

Järg­mi­ne võist­lus, kus Ro­man Svi­ri­dov osa­leb, on Eu­roo­pa kva­li­fi­kat­sioo­nie­tapp ehk West Vi­ru Open, mis toi­mub 16. märt­sil Lää­ne-Vi­ru­maal Vin­nis.

Eelmine artikkelMAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR või­tis El­va ta­lik­ros­si avae­ta­pi
Järgmine artikkelURMAS KIRT­SI va­li­ti MTÜ Aren­dus­ko­da ju­hiks