RMK ka­van­dab Kuu­sa­lu juu­res Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­lal har­ven­dus­raiet

1435

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tu­leb 7. veeb­rua­ril raiep­laa­ni­de sel­gi­ta­mi­seks info­koo­so­lek.

Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se (RMK) Ida-Har­ju­maa met­saü­lem And­rus Kev­vai kü­sib Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud kir­jas nõu­so­le­kut Re­hat­se maas­ti­ku­kait­se­lal 2018. aas­taks ka­van­da­ta­va­te har­ven­dus­raie­te koh­ta. Re­hat­se maas­ti­ku­kait­sea­la on rii­gi­met­sa maal, va­lit­se­ja on vas­ta­valt kait­se-ees­kir­ja­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, kel­lelt tu­leb saa­da raie­teks koos­kõ­las­tus.

RMK-l on ka­vas Kuu­sa­lu ale­vi­ku kül­je all asu­val maas­ti­ku­kait­sea­lal te­ha har­ven­dus­raiet 16 met­sae­ral­di­sel, kok­ku 60,27 hek­ta­ril. Suu­ri­ma eral­di­se pin­da­la on li­gi 13 hek­ta­rit, pi­sem on 0,4 hek­ta­rit. Li­saks soo­vi­tak­se te­ha har­ven­dus­raiet ka maas­ti­ku­kait­sea­la kõr­val asu­vas puh­ke­met­sas, mis on Kuu­sa­lu ale­vi­ku va­he­tus lä­he­du­ses ter­vi­se­ra­da­de ümb­ru­ses – 3 eral­di­sel kok­ku 1,89 hek­ta­ril.

Met­saü­lem And­rus Kev­vai üt­les, et raied on pla­nee­ri­tud 2018. aas­ta tei­se pool­de, sü­gi­ses­se. Kind­las­ti ar­ves­ta­tak­se il­mas­ti­kuo­lu­sid. Har­ven­dus­raiet te­hak­se har­ves­te­ri­de­ga, ma­ha võe­tak­se osad puud, et an­da teis­te­le puu­de­le kas­va­mi­seks ruu­mi. Va­nu­se­li­selt on sel alal te­gu kes­kea­lis­te män­ni­puis­tu­de­ga, mil­le har­ven­da­mi­se käi­gus saa­dak­se val­da­valt pa­be­ri­puud ja peen­pal­ki.

„Kä­si­töö­jõu­du meil enam ei ole, met­sa­töid te­hak­se ma­si­na­te­ga. Olu­li­ne on, et Kuu­sa­lu met­sa­des ei ole ka­vas la­ge­raiet. Har­ven­dus­raiet ole­me seal tei­nud ka va­rem, aas­ta­tel 2007 ja 2010. Siis oli ela­ni­ke seas nu­ri­naid, et ok­sad jäid ma­ha, met­sas lii­ku­mi­ne oli neis koh­ta­des ras­ken­da­tud. See­tõt­tu ole­me val­mis tu­le­ma Kuu­sal­lu rah­va­le sel­gi­ta­ma, mis on plaa­nis te­ha. Kes on hu­vi­ta­tud, on oo­da­tud koo­so­le­ku­le,“ sõ­nas ta.

Ale­vik­ku ümb­rit­se­va­te met­sa­de ma­ha­võt­mi­se tee­ma oli paar aas­tat ta­ga­si ak­tuaal­ne Kol­gas, kor­ral­da­ti rah­va­koo­s­ole­kuid. Kol­ga ela­ni­ke esin­da­ja­te ja Ida-Har­ju­maa mets­kon­na va­hel on nüüd sõl­mi­tud kir­ja­lik kok­ku­le­pe, ku­hu on fik­see­ri­tud ka­van­da­ta­vad raie­ma­hud ja aja­ka­va.

Met­saü­lem mär­kis, et tal­veil­mad on käes ja Kol­gas ha­ka­tak­se te­ge­ma plaa­ni­list raiet: „In­fo­tahv­lid on saa­nud val­mis, need pai­gal­da­tak­se lä­hia­jal raie­koh­ta­des­se, et oleks nä­ha kus ja mi­da te­hak­se. Kind­las­ti võ­ta­vad raie­töö­de or­ga­ni­see­ri­jad ühen­dust ale­vi­ku­rah­va esin­da­ja­ga. Kol­gas tee­me tänavu la­ge­raiet kok­ku 8,2 hek­ta­ril, eral­di­si on 8, suu­rim li­gi 2 hek­ta­rit ja väik­sem 0,3 hek­ta­rit.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­s
Järgmine artikkelAru­kü­la sai saa­li­jalg­pal­lis või­du, Ani­ja kao­tas