Rii­gi­ko­hus ei aru­ta Ko­da­soo tur­ba­toot­mi­se kü­si­must

644

Rii­gi­ko­hus tea­tas eel­mi­sel nä­da­lal MTÜ-le Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts, et ei võ­ta selt­si apel­lat­sioon­kae­bust aru­tu­se­le. Selts vaid­lus­tas koh­tus kesk­kon­na­ame­ti kor­ral­du­se, mil­le­ga an­ti ASi­le Toot­si Tur­vas vee eri­ka­su­tus­lu­ba tur­ba­toot­mi­se alus­ta­mi­seks Ko­da­soo ra­bas. MTÜd esin­das koh­tus Kesk­kon­naõi­gus­te Kes­kus. Tal­lin­na hal­dus­ko­hus lei­dis, et kae­ba­jal ei ol­nud tõen­deid, mil­le val­gu­ses lu­ge­da vee eri­ka­su­tus­lu­ba õi­gus­vas­ta­seks. Selts esi­tas apel­lat­sioon­kae­bu­se ring­kon­na­koh­tu­le, kuid ka ring­kon­na­ko­hus ei ra­hul­da­nud kae­bust. MTÜ Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selts ju­ha­tu­se lii­ge Anu Kir­sman: „Ole­me ik­ka se­da meelt, et nii väi­kest ra­ba po­le õi­ge muu­ta tur­ba­toot­mi­sa­laks. Vaa­ta­me, mil­li­sed olek­sid veel või­ma­lu­sed, et ra­ba säi­li­ta­da.“