Remont Kuu­sa­lu Kon­su­mis

1633

Koh­vik-baar Kaer ko­lis au­gus­ti al­gu­ses Kuu­sa­lu Kon­su­mi hoo­nest ära, ku­na ren­di­le­ping lõp­pes. Nüüd on Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu alus­ta­nud tüh­jaks jää­nud ruu­mi­de korrastamist. Et­te­võt­te hal­dus­juht Jü­ri Kim­mel üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et en­di­se baa­ri osa jäi küm­me­kond aas­tat ta­ga­si re­konst­ruee­ri­ma­ta. See osa tu­leb täiendavalt soo­jus­ta­da, tõs­ta põ­ran­dad sa­ma­le ta­sa­pin­na­le, viimistleda sei­nad ja laed, kaasajastada ven­ti­lat­sioon ning uuendada küt­te­süs­teem. Esial­gu võe­tak­se ma­ha mit­te­kand­vad va­he­sei­nad ja avatakse ruumide maht. Re­mon­di­tud ruu­mi osas on edas­pi­di plaa­nis laien­da­da Kuu­sa­lu Kon­su­mi müü­gi­saa­li – juur­de tu­leb li­gi 400 ruut­meet­rit müü­gi­pin­da. Kaup­lu­se laien­da­mi­se­ga jõu­tak­se lõ­pu­le eel­da­ta­valt järg­mi­se aas­ta al­gu­ses.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las rüüs­tas ka­ru me­si­ta­ru­sid
Järgmine artikkelVoo­se vä­li­jõu­saa­lis õpe­ta­tak­se tree­ni­ma