REIN RAA­MAT avas Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas maa­li­näi­tu­se

3349
Kunst­nik REIN RAA­MAT ja te­ma maa­lid. Pa­re­mal port­ree abi­kaa­sast, oo­pe­ri­laul­jast HEL­VI RAA­MA­TUST. Va­sa­kul he­li­loo­ja JAAN RÄÄT­SA port­ree.

Tee­ne­kas fil­mi­mees on ha­ka­nud taas maa­li­kunst­ni­kuks – vas­ta­valt kuns­tiins­ti­tuu­dis saa­dud dip­lo­mi­le.

Kuus aas­tat ta­ga­si riik­li­ku kul­tuu­rip­ree­mia oma elu­töö eest saa­nud Rein Raa­mat on roh­kem kui 50 aas­tat te­gut­se­nud fil­mi­vald­kon­nas. Esial­gu töö­tas fil­mi­de juu­res kunst­ni­ku­na, siis asu­tas Tal­linn­fil­mi juur­de joo­nis­fil­mi­stuu­dio ning oli joo­nis­fil­mi­de re­žis­söör, st­se­na­rist ja kunst­nik-la­vas­ta­ja. Ta kuu­lus Ees­ti Ki­no­lii­du ju­ha­tus­se, te­ma fil­mid ko­gu­sid pree­miaid fes­ti­va­li­delt.
1990nda­te aas­ta­te al­gu­ses asu­tas ta stuu­dio Raa­mat-Film, val­mi­sid küm­ned do­ku­men­taal­fil­mid. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel te­gi val­la kroo­ni­ka­fil­me.
Mõ­ne aas­ta eest pöör­dus Kuu­sa­lu val­la Valk­la kü­la ela­nik Rein Raa­mat ta­ga­si maa­li­kuns­ti juur­de. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­se jä­rel ava­tud maa­li­näi­tu­sel on va­lik te­ma vii­ma­se aja loo­min­gust – port­ree­sid, maas­ti­ku- ja lil­le­maa­le.
Rein Raa­mat: „Sain Ees­ti Riik­li­kus Kuns­tiins­ti­tuu­dis aka­dee­mi­li­se ha­ri­du­se maa­li­kuns­ti alal, orien­tee­ru­sin port­ree­de­le. Pa­ral­leel­selt te­gin vi­san­deid maas­ti­kest. Kui läk­sin töö­le Tal­linn­fil­mi, jäi maa­li­mi­ne ta­gap­laa­ni­le, kui­gi vi­san­da­sin eda­si. Kui oli­me fil­mi­võ­te­te­ga maal või me­re ää­res, siis va­bal ajal joo­nis­ta­sin. Te­gin söe­joo­nis­tu­si maas­ti­kest, port­ree­vi­san­deid ka­lu­ri­test. Kui lõ­puks fil­mi­tööst loo­bu­sin, te­gin en­da jaoks bu­me­ran­gi­pöör­de – läk­sin ta­ga­si sel­le juur­de, mi­da olen üli­koo­lis õp­pi­nud.“
Ta sõ­nab oma maa­li­loo­min­gu koh­ta, et neid põ­hi­väär­tu­si, mi­da on oman­da­nud, ja see tõ­de, mi­da on õp­pi­nud väl­jen­da­ma, on juur­du­nud ning pea­lis­kaud­set nä­ge­must ei ta­ha lõuen­di­le pan­na.
„Elus­tan port­ree­loo­min­gut, ku­ju­tan maas­tik­ke. Ka­su­tan va­ra­se­maid es­kii­se, kuid li­san oma nä­ge­mu­se – mit­te ei ko­pee­ri loo­dust, vaid leian vär­vi­koos­kõ­lad ja ül­dis­tu­se, mis pa­neb maa­li roh­kem mõ­ju­ma. Ka port­ree­de pu­hul li­san en­da nä­ge­mu­se, ku­ju­tan et­te, mis võiks sel­le ini­me­se na­tuu­ri­ga so­bi­da, püüan an­da oma­pool­se vär­vin­gu,“ kir­jel­dab kunst­nik.
Kor­ra­ga on poo­le­li mi­tu tööd, nii maas­ti­ku­maa­le kui ka port­reid: „Ku­ju­tan se­da, mi­da ta­han, olen sõl­tu­ma­tu kunst­nik ja näen ka oma tu­le­vik­ku ise­seis­va kunst­ni­ku­na. Se­ni on mul ol­nud ne­li isi­ku­näi­tust, olen osa­le­nud va­ba­riik­li­kel näi­tus­tel. Poo­le­tei­se aas­ta pä­rast on plaa­nis te­ha Di­sai­ni- ja Ar­hi­tek­tuu­ri­ga­le­riis suu­rem näi­tus, töö­tan prae­gu sel­le ni­mel,“ rää­gib Rein Raa­mat.
Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas tut­vus­tab ta oma maa­li­loo­min­gut es­ma­kord­selt. Ku­na pil­te sai pan­na vaid fua­jees­se, pi­di osa kaa­sa­võe­tud maa­li­dest ruu­mi­puu­du­sel ta­ga­si vii­ma.

Eelmine artikkelAni­ja vald toe­tab kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­se li­gi 66 000 eu­ro­ga
Järgmine artikkelLok­sa lin­na­ju­hid keel­du­sid taas koh­tu­mi­sest