Rak­ve­re Tea­ter teeb Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas su­ve­la­vas­tu­se

385
Kolgaküla rahvamaja.

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja on ala­tes mai kes­kelt ku­ni juu­ni lõ­pu­ni pro­fes­sio­naal­se­te näit­le­ja­te pä­ralt. Rak­ve­re Tea­ter teeb seal su­ve­la­vas­tu­se – Taa­ni näi­te­kir­ja­ni­ku Lud­vig Hol­ber­gi „Miks Jep­pe joob?“. La­vas­tab Hend­rik Toom­pe­re. Juu­ni­kuu jook­sul on Kol­ga­kü­las ka­vas 14 eten­dust. Esie­ten­du­se­le, mis tu­leb 7. juu­nil, on pi­le­tid väl­ja müü­dud. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no rää­kis, et tea­ter ot­sis su­ve­la­vas­tu­se koh­ta, va­li­kus oli mi­tu va­rian­ti, ot­sus­ta­ti Kol­ga­kü­la ka­suks: „Ala­tes mai­kuust ha­ka­tak­se la­vas­tust et­te val­mis­ta­ma, 15. maist asu­tak­se me rah­va­ma­ja saa­li ehi­ta­ma pealt­vaa­ta­ja­te jaoks tri­büü­ni. Esial­gu on ka­van­da­tud sa­da is­te­koh­ta, töö käi­gus vaa­da­tak­se, kas ma­hu­tab roh­kem. Seo­ses su­ve­la­vas­tu­se­ga po­le me ma­jas mais-juu­nis ki­no­seans­se, tra­dit­sioo­ni­li­se jaa­ni­päe­vaaeg­se ko­gu­pe­re­päe­va tee­me pal­lip­lat­sil. Eu­ro­par­la­men­di va­li­mis­te päe­val, 26. mail töö­tab jaos­kon­na­ko­mis­jon rah­va­ma­ja fua­jees.“