RAIT OTS Aru­kü­last tu­li vi­bu­lask­mi­se maail­ma­meist­riks

1888

Märt­si vii­ma­sel nä­da­lal toi­mu­sid Ru­mee­nias maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed vi­bu si­se­lask­mi­ses. Osa­le­sid 322 sport­last 24st rii­gist.
Ees­tist võist­le­sid 41 vi­bu­lask­jat, seal­hul­gas Rait Ots Aru­kü­last. Ta saa­vu­tas Ru­mee­nias in­di­vi­duaal­se pronk­si ja võist­kond­li­ku maail­ma­meist­ri­tiit­li. Rait Ots harrastab kõi­ge nõud­li­ku­mat vi­bus­tii­li – sport­vi­bu. MMil tu­li ta sel­les 22 lask­ja seas 3. ko­ha­le, et­te­poo­le jäid aust­raal­la­ne Liam Mowb­ray ja ko­du­ne kon­ku­rent Jaa­nus Gross Sauelt. Koos Jaa­nus Gros­si ja Jaa­ni­ka Rös­le­ri­ga Vil­jan­dist tu­li Rait Ots sport­vi­bu võist­kond­li­kus ar­ves­tu­ses maail­ma­meist­riks.
Har­ju­maalt osa­les MMil ka An­ne Sein Ko­se val­last. Te­ma kor­das 2105. aas­ta saa­vu­tust – või­tis tü­tar­las­te sport­vi­bu klas­sis esi­ko­ha.
Kok­ku võit­sid Ees­ti vi­bu­sport­la­sed MMil in­di­vi­duaal­set 8 kuld- , 8 hõ­be- ja 3 pronks­me­da­lit, li­saks saa­vu­ta­ti rii­ki­de ar­ves­tu­ses 2. koht, vi­bus­tii­li­dest või­de­ti sport­vi­bu 1. koht ja pikk­vi­bu­de ar­ves­tu­ses 2. koht.

Eelmine artikkelKon­kur­si „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2017“ tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­lis on mü­ra­foor