Rah­vas an­ne­tas Kuusalu mä­les­tus­sam­ba jaoks 890 eu­rot

430
OÜ Mand­ra­go­ra res­tau­raa­to­rid JAAK SA­RAP (tel­lin­gu­tel) ja TIIT PÄRT töö­ta­sid eel­mi­sel pü­ha­päe­val I maail­ma­sõ­jas ja Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te mä­les­tus­sam­ba juu­res Kuu­sa­lu kal­mis­tul. Sammas taastati 1988. Foto Heigo Vija

Kait­se­liit­la­ne, Kuu­sa­lu ela­nik Hei­go Vi­ja al­ga­tas koos aktiivsete vallaelanike ja EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­sega aas­ta al­gu­ses an­ne­tus­te ko­gu­mi­se, et kor­ras­ta­da ja kon­ser­vee­ri­da I maail­ma­sõ­jas ja Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te mä­les­tus­sam­mas Kuu­sa­lu kal­mis­tul.

Töö­de tel­li­mi­seks oli va­ja saa­da kok­ku li­gi 3000 eu­rot, et restauraatorid saaksid töödega alustada. OÜ Mandragora Res­tau­raa­to­rid, pro­jek­ti­juht Jaak Sa­rap ja Tiit Pärt töö­ta­sid Kuu­sa­lu kal­mis­tul au­sam­ba juu­res ala­tes lau­päe­vast,18. maist ning ka pü­ha­päe­val ja es­mas­päe­val. Nüüd­seks on tel­lin­gud ma­ha võe­tud.

Hei­go Vi­ja üt­les, et an­ne­ta­jaid oli kok­ku 55, an­ne­tu­si ko­gu­nes 890 eu­rot – Kän­nu Lil­le­poes ko­gu­ti 20 ini­me­selt kok­ku 90 eu­rot, Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas 25 ini­me­selt kok­ku 135 eu­rot ning pan­gaü­le­kan­de­ga te­gid an­ne­tu­se 10 ini­mest kok­ku 665 eu­rot. Li­saks saa­di muin­sus­kait­sea­me­tilt aja­loo­mä­les­tis­te taas­ta­mi­se fon­dist 2000 eu­rot.

Hei­go Vi­ja: „Kat­ki­sed ko­had ja vuu­gid on sam­bal pa­ran­da­tud, sam­mas pu­has­ta­tud. Li­saks tu­leb sam­ba alu­se­le veel üks paep­laat ja vormitakse natuke samba kupitsat. Plaanime paigaldada ka miljöösse sobiva pingi ja selgitavad infotahvlid. Sam­ba taa­sava­mi­ne on ka­vas seo­ses Või­du­pü­ha­ga.“

Kuu­sa­llu on püstitatud Ees­ti esi­me­ne mä­les­tus­sam­mas Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nu­te­le, ava­ti 16. mail 1921. Nõu­ko­gu­de ajal jäi sam­mas oma ko­ha­le al­les, teks­tid olid ee­mal­da­tud.