Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses kaks uut lii­get

201
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus uues koos­sei­sus: ANTS KI­VI­MÄE, PAUL SA­VI­SILD, RAUL SIEM, HEI­MAR LEOS­TE ja VÄI­NO NÄ­REP.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­nem Raul Sie­mi et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se
uu­teks liik­me­teks Väi­no Nä­re­pi ja Hei­mar Leos­te 15 poolt­hää­le­ga, 2 vo­li­ko­gu­lii­get jäid era­poo­le­tuks.

Val­la­va­nem sel­gi­tas, et ta ee­lis­tab val­la­va­lit­sust mit­te po­li­ti­see­ri­da, sel­le liik­med peak­sid and­ma val­la­va­lit­su­se­le oma elu- ja töö­ko­ge­mus­te ning eri-a­las­te kom­pe­tent­si­de­ga li­sa­väär­tust. Raul Siem kin­ni­tas, et tal po­le et­te­hei­teid val­la­va­lit­su­sest lah­ku­nud hal­dus- ja ehi­tu­s­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Ran­na ja fi­nants­juht Eve­lyn Vel­ber­ki töö­le, kuid on veen­du­nud, et val­la­va­lit­sus­se on va­ja laie­mat, val­la­ma­javä­list vaa­det.

„Tih­ti­pea­le ka­su­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se liik­me­te koh­ta­de täit­mi­sel eel­kõi­ge val­laa­met­nik­ke. See tä­hen­dab, et val­laa­met­ni­kud tee­vad ühelt poolt oma iga­päe­va­tööd, tei­salt pea­vad en­da tööd ja ot­su­seid hak­ka­ma val­la­va­lit­su­ses põh­jen­da­ma ja kaits­ma,“ rää­kis val­la­va­nem.

Ta ni­me­tas veid­raks, kui osa­kon­na juht lah­kab val­la­va­lit­su­se liik­me­na sa­mu prob­lee­me, mis on te­ma ju­hi­tud osa­kon­nas eel­ne­valt lä­bi a­ru­ta­tud: „See olu­kord tun­dus mõ­ne­võr­ra kum­ma­li­ne, po­le vä­ga pro­duk­tiiv­ne ega jät­ku­suut­lik, ei an­na vä­ga suurt li­sand­väär­tust.“

Väi­no Nä­rep on Aru­kü­la ela­nik, seal ka sün­di­nud, va­he­peal ela­nud 15 aas­tat Kuu­sa­lus. Ta on 30 aas­tat te­gut­se­nud ASi Ku­ma­ri põ­hio­ma­nik ja ju­ha­tu­se lii­ge, et­te­võ­te te­ge­leb maa­pa­ran­dus­töö­de­ga ko­gu Ida-Har­ju­maal. Ta üt­les, et on noor pen­sio­när, töö­tab et­te­võt­tes veel osa­li­se tööa­ja­ga.

Hei­mar Leos­te on Aru­kü­la põ­li­ne ela­nik, lõ­pe­ta­nud Au­den­te­se üli­koo­lis äri­juh­ti­mi­se eria­la, töö­ta­nud 16 aas­tat ABB tar­nea­he­la­ju­hi­na, on Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni liige.

Raa­si­ku viieliik­me­li­sse val­la­va­lit­susse kuu­lu­vad veel koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te EK­RE ja Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­du esin­da­jad Ants Ki­vi­mäe ja Paul Sa­vi­sild.

Eelmine artikkelInfo­päev kii­re in­terne­ti ü­hen­du­ste ehi­ta­mi­sest Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelRaasiku valla suusapäev