Info­päev kii­re in­terne­ti ü­hen­du­ste ehi­ta­mi­sest Kuu­sa­lu val­las

607
Kaar­dil on Ene­fit Con­nect OÜ ra­ja­tud ja ra­ja­ta­vad lii­tu­mis­või­ma­lu­sed Ida-Har­ju­maal. Kaar­di­le po­le mär­gi­tud lii­tu­mis­koh­ti, mi­da Kuu­sa­lu ale­vi­kus hak­kab ehi­ta­ma Ci­ty­net OÜ, ning Kuu­sa­lu kü­las ja Raa­si­kul Red­net OÜ.

„Miks Kuu­sa­lus on ha­ka­tud pro­jek­tee­ri­ma nii, et ni­me­kir­jas on pal­jud ko­had, ku­hu ei soo­vi­ta kii­re in­ter­ne­ti ühen­dust, aga väl­jas need, kes ta­ha­vad? Tun­dub ra­ha rais­ka­mi­se­na. Kas po­leks mõist­li­ku­mat la­hen­dust – et pro­jekt oleks soo­vi­põ­hi­ne?“ kü­sis Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Kris­to Pa­lu nel­ja­päe­va, 16. märt­si õh­tul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud in­fo­päe­val.

Koo­so­le­kul in­ter­ne­ti va­hen­du­sel osa­le­nud Rai­go Il­ling, ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi si­deo­sa­kon­na nõu­nik, vas­tas, et te­gu on Eu­roo­pa Lii­du reeg­li­ga rii­gia­bi and­mi­se koh­ta: „Prae­gu ka­van­da­tak­se Kuu­sa­lus kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu ehi­ta­mist kol­man­da meet­me ra­has­tu­se­ga, mil­le et­te­val­mis­ta­mi­sel oli nõue, et nii-öel­da val­geks alaks ehk abi­kõl­b­li­keks koh­ta­deks loe­tak­se kin­nis­tud, kus ei ole ühen­dust al­la­laa­di­mis­kii­ru­se­ga ku­ni 30 me­ga­bit­ti se­kun­dis ehk po­le va­nu vask­kaab­leid. Ko­roo­na-aeg muu­tis se­da reeg­lit, nüüd on Eu­roo­pa Lii­dus abi­kõl­bu­li­kud kõik aad­res­sid, kus al­la­laa­di­mis­kii­rus on väik­sem kui 100 me­ga­bit­ti se­kun­dis. Järg­mis­te toe­tus­meet­me­te pu­hul pro­jek­tee­ri­tak­se uue reeg­li jär­gi, aga käi­ma­so­le­va­te ja ju­ba ala­nud ehi­tus­te osas po­le lu­ba­tud. Eu­roo­pa Rii­gi ree­gel ei ar­ves­ta lii­tu­mis­soo­vi­jaid, vaid val­geid ala­sid, kus ühen­dus puu­dub. Kuu­sa­lu ale­vi­kus jää­vad väl­ja kor­ter­ma­jad ja osad era­ma­jad. Kes prae­gu plaa­nist väl­jas, nei­le saab ühen­dust ehi­ta­ma ha­ka­ta järg­mi­se meet­me toe­tu­se abil.“

Kuu­sa­lu ale­vi­kus era­ma­ja­de piir­kon­nas val­gus­kaab­lil toi­mi­vat kii­ret in­ter­ne­ti­võr­ku ehi­ta­ma asu­va Ci­ty­net OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ko Nep­pi tõ­des, et prae­gu jäe­tak­se see­tõt­tu Kuu­sa­lu ale­vi­kus lai­ri­ba­võr­gu ehi­tu­sest era­ma­ju väl­ja tä­na­va­te kau­pa või ha­ka­tak­se ehi­ta­ma osa­li­selt. Il­ma rii­gia­bi­ta mak­sab ühen­du­se ra­ja­mi­ne seal aad­res­si koh­ta 1500-2000 eu­rot. Rii­gia­bi­ga ehi­tu­se kor­ral on kin­nis­tu lii­tu­mis­ta­su 200 eu­rot. Riik mak­sab fir­ma­le ehi­tus­toe­tust lii­tu­mis­või­ma­lu­se, mit­te lii­tu­ja eest.

Ci­ty­net OÜ on alus­ta­nud Kuu­sa­lu era­ma­ja­de piir­kon­nas ko­gu­ma in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­seks lii­tu­mis­taot­lu­si. Mar­ko Nep­pi sõ­nul on plaa­nis val­gus­kaa­bel viia Kuu­sa­lu ale­vi­kus 169 aad­res­si­ni, roh­kem val­ge ala ni­me­kir­jas neid po­le. Prae­gu käib pro­jek­tee­ri­mi­ne ja geoa­lu­se koos­ta­mi­ne. Ehi­ta­ma on plaa­nis ha­ka­ta tä­na­vu su­vel ning val­mis saa­da käe­so­le­va aas­ta­ga, kui­gi amet­lik täh­taeg on 31. det­sem­ber 2024. Igas­se loe­te­lus ole­vas­se maj­ja viiak­se val­gus­kaa­bel, mis an­nab viie­le si­deo­pe­raa­to­ri­le või­ma­lu­se pak­ku­da in­ter­ne­ti­tee­nust, Ci­ty­net on üks neist viiest.

Ka Red­net OÜ on ha­ka­nud ehi­ta­ma sa­ma, kol­man­da ehk vä­ga suu­re lä­bi­las­ke­või­me­ga elekt­roo­ni­li­se si­de juur­de­pää­su­võr­gu toe­tus­meet­me ra­has­tu­sel. Et­te­võt­te ra­ja­tav kaab­li­võrk hõl­mab Kuu­sa­lu kü­las Tar­va tä­na­vat ja Va­na-Nar­va maan­teed, ka Koo­bas­te, Koo­liõue, Kul­li­pe­sa ja Sil­la­nur­me ning Ri­hu­mäe koos spor­di­kes­ku­se ja staa­dio­ni­ga. Kok­ku luuak­se 47 lii­tu­mis­koh­ta.

Red­ne­ti te­gev­juht Mar­ko Kut­ser üt­les in­fo­päe­val, et prae­gu pro­jek­tee­ri­tak­se Kuu­sa­lu kü­la kaab­li­võr­ku ning kui saab ehi­tus­loa, siis on plaan ehi­ta­ma asu­da käe­so­le­val aas­tal. Ri­hu­mäe piir­kon­nas on võrk teh­tud. Ta li­sas, et fir­ma soo­vib ha­ka­ta en­da ehi­ta­tud si­de­võr­gu kau­du eel­kõi­ge ise in­ter­ne­ti­tee­nust pak­ku­ma.

Aas­tal 2022 ala­nud kol­man­da meet­me toe­tus­ra­ha ja­ga­tak­se Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di taas­te- ja vas­tu­pi­da­vus­ra­has­tust Ees­tis oma­va­lit­sus­te kau­pa. Val­da­delt pa­lu­ti ee­lis­ni­me­kir­ju, ku­hu in­ter­ne­ti­võr­ku te­ha. Esi­me­ne taot­lus­voor lõp­pes tä­na­vu jaa­nua­ris. Taot­lu­se esi­ta­nud Ci­ty­net sai ra­has­tu­se Kuu­sa­lu ale­vi­kus ning Red­net Kuu­sa­lu kü­las ja Ri­hu­mäe piir­kon­nas ehi­ta­mi­seks. Ee­lar­ve on 321 893 eu­rot. Taot­lu­si esi­ta­ti kok­ku 6, kolm taot­lust jäi ra­ha­puu­du­sel ra­hul­da­ma­ta. Kok­ku taot­le­ti ra­has­tust 858 aad­res­si jaoks, toe­tust ja­gus es­malt 216 aad­res­si­le. Sa­mast meet­mest ava­tak­se taot­lus­voo­rud veel 2023. aas­ta lõ­pus või 2024. al­gu­ses. Kok­ku on kol­man­dast meet­mest Kuu­sa­lu val­la pro­jek­ti­de­le eral­da­tud 918 236 eu­rot.

Ene­fit Con­nec­ti pro­jekt on lõp­pe­mas
Ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium alus­tas Ees­tis kii­re in­ter­ne­ti juur­de­pää­su­võr­ku­de ra­ja­mist 2018. aas­tal. Too­kord­se üle­rii­gi­li­se kon­kur­si või­tis Elekt­ri­le­vi OÜ, nüüd te­ge­leb esi­me­sest meet­mest ra­has­ta­ta­va­te ehi­tus­töö­de­ga sel­le õi­gus­järg­la­ne Ene­fit Con­nect OÜ. Et­te­võ­te peab aas­ta­te­ga 2019-2023 ra­ja­ma Ees­tis 20 mil­jo­ni eu­ro­se toe­tu­se eest val­gus­kaab­li­ga lii­tu­mi­se või­ma­lu­se 40 016 aad­res­si­le. Ehi­ta­tak­se koh­ta­des, kus kul­geb aas­taid ta­ga­si ELA­SA pro­jek­ti toel pan­dud ma­gist­raal­kaa­bel.

Ene­fit Con­nec­ti si­de­la­hen­dus­te juht Mar­gus Malv tut­vus­tas Kuu­sa­lu val­las se­ni teh­tut ja teh­ta­vat.

Prae­gu­seks on Kuu­sa­lu val­las ta­ga­tud lii­tu­mis­või­ma­lus kok­ku 690 aad­res­si­le: Ju­min­dal, Ka­ber­las, Kiius, Kiiu-Aab­las, Kol­ga-Aab­las, Pu­di­sool, Pä­ris­peal, Suur­peal, Soo­rin­nas, Tur­bu­nee­mes, Uu­ris, Val­ge­jõel, Vi­ha­soos ja Vii­nis­tul. Juur­de ra­ja­tak­se tänavu kok­ku 592 lii­tu­mis­koh­ta Ha­ras, Ka­sis­peal, Kol­gas, Kuu­sa­lus, Pe­das­peal, Sal­mis­tul ja Va­has­tul.

Mar­gus Malv rää­kis, et val­gus­kaa­bel pan­nak­se ole­ma­s­ole­va­te elekt­ri ma­dal- ja kesk­pin­ge õhu­lii­ni­de­le, mõ­nes ko­has ra­ja­tak­se va­ja­du­sel maa­kaa­bel. Ehi­ta­mi­sae­ga pi­ken­dab as­jao­lu, et kõi­gi lii­ni­de osas tu­leb maao­ma­ni­kelt kü­si­da val­gus­kaab­li pai­gal­da­mi­seks koos­kõ­las­tust, kui­gi maao­ma­ni­kud on ju­ba va­rem koos­kõ­las­ta­nud elekt­ri­lii­ni kul­ge­mi­se oma maal. Tä­na­vu­se aas­ta si­de­võr­gud on prae­gu pro­jek­tee­ri­mi­sel. Mar­gus Malv lu­bas, et märt­si lõ­pus aval­da­tak­se täp­ne loe­te­lu, ku­hu kaa­bel pan­nak­se.

Kü­si­mu­se­le, mil­lal saa­dak­se lii­tu­mis­või­ma­lus kõi­gi­le soo­vi­jai­le neis kü­la­des, kus osa­de­le kin­nis­tu­te­le on ra­ja­tud võr­gu­ühen­dus, tei­sed jää­nud il­ma, vas­tas Mar­gus Malv, et aren­da­mi­ne jät­kub, ra­has­tust saab taot­le­da järg­mis­test meet­me­test. Esi­me­sest meet­mest an­tud toe­tus­ra­ha­de­ga on saa­nud ehi­ta­da piir­kon­da­des, kus aad­res­si koh­ta ku­lub kesk­mi­sel 500 eu­rot.

Uu­ri­ti ka, miks pa­lu­tak­se lii­tu­mis­soo­vi esi­ta­nu­tel maks­ta lii­tu­mis­ta­su 200 eu­rot ära ko­he, kui­gi po­le kind­lust, mil­lal täp­selt kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se saab, ning kas ühen­dus te­hak­se ma­ja­ni. Mar­gus Malv sõ­nas, et ju­hul, kui lii­tu­tak­se ja ta­su maks­tak­se ka­he kuu jook­sul, siis te­hak­se ühen­dus ma­ja­ni ta­su­ta.

Veel kü­si­ti, kas ELA­SA ma­gist­raal­kaab­lit võiks pi­ken­da­da, sest ei ula­tu kõi­gis­se kü­la­des­se. Vas­tus oli, et ka ma­gist­raal­kaa­be­li pi­ken­da­mi­ne võib plaa­ni tul­la järg­mis­te meet­me­te abil.

Pä­rast koh­tu­mi­se amet­li­ku osa lõp­pu kü­si­sid pal­jud osa­le­nud Mar­gus Mal­vilt täp­se­maid sel­gi­tu­si oma kü­la­de ja aad­res­si­de koh­ta.

Ko­gu­kon­na pi­loot­mee­de
Mi­nis­tee­riu­mi nõu­nik Rai­go Il­ling lau­sus in­fo­päe­val, et va­ja­dus ko­gu Ees­ti kii­re in­ter­ne­ti­võr­gu­ga kat­mi­seks on suu­rus­jär­gus 300-500 mil­jo­nit eu­rot, ra­ha on pal­ju puu­du ning nüüd on kaa­sa­tud oma­va­lit­su­sed, et toe­tu­sed olek­sid si­hi­pä­ra­sed: „Ko­ge­mus on, et igal pool, ol­gu lin­nas või ha­jaa­sus­tu­ses, on 20-30 prot­sen­ti ela­ni­kest need, kes soo­vi­vad ko­he kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust.“

Ta kõ­ne­les pi­ke­malt uuest, ko­gu­kond­li­ku si­de­ta­ris­tu ra­ja­mi­se toe­ta­mi­sest ehk nel­jan­dast meet­mest. Te­gu on pi­loot­meet­me­ga, mil­le ee­lar­ves on 800 000 eu­rot, ühe­le taot­lu­se­le võib an­da ku­ni 200 000 eu­rot. Nõue on, et toe­ta­da saab kü­la­de MTÜ­sid, kui kü­las on vä­he­malt 5 lii­tu­jat ning se­ni ol­nud kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se­ta vä­he­malt poo­led aad­res­si­dest. Taot­le­da saa­vad koos ka naa­ber­kü­lad. Ühe aad­res­si koh­ta saab toe­tust ku­ni 10 000 eu­rot, omao­sa­lus on vä­he­malt 300 eu­rot aad­res­si koh­ta. Taotluste vastuvõtt algab tõenäoliselt ap­ril­lis.

Rai­go Il­ling te­gi ka üle­vaa­te nõu­ta­va­test et­te­val­mis­tus­töö­dest ning rõ­hu­tas, et ede­ta­be­lit taot­lus­test te­ge­ma ei ha­ka­ta, toe­tu­se saa­vad kii­re­mad esitajad. Toe­tust maks­tak­se väl­ja nel­jas osas.

Kuu­sa­lu val­la IT-aren­dus­juht Peep Abel sõ­nas, et on nõus ko­gu­kon­da­de­le in­fot va­hen­da­ma ja oleks hea, kui mõ­ni kü­la Kuu­sa­lu val­last hak­kaks kogukonnameetmega te­ge­le­ma ja taot­leks sel­lest meet­mest toe­tust.

Tam­mis­tu kü­la­va­nem Mar­ti Hääl ja Soo­rin­na kü­la­va­nem Ma­dis Praks rää­ki­sid, kui­das ra­ja­sid kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se kü­las­se en­da al­ga­tu­sel ja ra­has­tu­sel.

Meet­me 1 toel Ene­fit Con­nect OÜ ra­ja­tud ja ra­ja­ta­vad lii­tu­mis­ko­had
Kuu­sa­lu val­las on 690 lii­tu­mis­koh­ta: Ju­min­dal 33, Ka­ber­las 24, Kiius 59, Kiiu-Aab­las 16, Kol­ga-Aab­las 57, Pu­di­sool 25, Pä­ris­peal 43, Suur­peal 169, Tur­bu­nee­mes 52, Uu­ris 24, Val­ge­jõel 30, Vi­ha­soos 57, Vii­nis­tul 91.
Aas­tal 2023 on plaanis rajada 592 lii­tu­mis­koh­ta: Ha­ras 29, Ka­sis­peal 58, Kol­gas 58, Kuu­sa­lu külas 8 (Käli), Pe­das­peal 42, Sal­mis­tul 240, Va­has­tul 154.
Ani­ja val­las on 430 lii­tu­mis­koh­ta: Aeg­vii­dus 166, Keh­ras 183, Pil­la­pa­lus 6, Sood­las 17, Voo­sel 58.
Aas­tal 2023 ra­ja­tak­se 275 lii­tu­mis­koh­ta Vi­ki­pa­lus.

Meet­me 3 toel ra­ja­ta­vad lii­tu­mis­ko­had
Kuu­sa­lu ale­vi­kus pro­jek­tee­rib ja ehi­tab era­ma­ja­de piir­kon­nas Ci­ty­net OÜ. Kuu­sa­lu kü­las pro­jek­tee­rib ja ehi­tab Red­net OÜ – Ri­hu­mäel spor­di­kes­kus, staa­dion ja üm­ber­kaud­sed ela­mud ning Tar­va põik, Tar­va tee, Va­na-Nar­va mnt.
Raa­si­ku ale­vi­kus pro­jek­tee­rib ja ehi­tab Red­net OÜ – Ki­ri­ku­mõi­sa tee, Koo­li ja Nur­ga ala­jaam, Koi­du, Nur­me, Ok­ka, Pae, Pa­ju, Saa­re tä­nav, Tal­lin­na mnt, Tee­meist­ri, Te­ha­se põik, Te­ha­se tee, Tul­bi tä­nav ja Jä­ga­la mnt.
Ani­ja val­da ehi­ta­mi­seks taot­lu­si see­kord ei esi­ta­tud.

Eelmine artikkelMärt­si­küü­di­ta­mi­ne Ani­ja val­last Si­be­ris­se saa­de­tud lap­se sil­ma­de lä­bi
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­su­ses kaks uut lii­get