Raa­si­ku val­da üks uus sot­siaal­töö­ta­ja

385
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se las­te­kait­ses­pet­sia­lis­ti ko­ha­le oli 5 kan­di­dee­ri­jat, sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti ame­ti­ko­ha­le sa­mu­ti 5. Val­la­va­lit­sus viis kan­di­daa­ti­de­ga lä­bi vest­lu­sed, las­te­kait­se­töö­ta­jaks va­li­ti Lea Sõ­mer, kes asub töö­le sel­lel nä­da­lal. Va­ba sot­siaal­töös­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht ot­sus­ta­ti esial­gu jät­ta täit­ma­ta. Ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja põh­jen­das, et sel kuul käi­vi­tub Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühi­ne sot­siaal­tee­nus­te aren­da­mi­se pro­jekt: „Osa tee­nu­seid, näi­teks ko­du­tee­nu­se koor­di­nee­ri­mist, saa­me ha­ka­ta pak­ku­ma pro­jek­ti kau­du. Kui pro­jekt käib, näe­me ära, kus on kit­sas­ko­had ehk mil­li­seid tee­nu­seid on meil omal va­ja kat­ta ning kas saa­me nen­de üle­san­ne­te­ga ühe sot­siaal­töö­ta­ja­ga hak­ka­ma.“ Ta ar­vas, et edas­pi­di, kui val­la­va­lit­su­ses aren­da­tak­se uu­si tee­nu­seid, on kind­las­ti üht sot­siaal­töö­ta­jat juur­de va­ja, kuid po­le mõ­tet pal­ga­ta te­da en­ne, kui on sel­ge, mil­lis­te tööü­le­san­ne­te jaoks on te­da kõi­ge roh­kem tarvis.

Eelmine artikkelKui­das ma le­pin­gu­lõk­su sat­tu­sin?
Järgmine artikkelNoor­te bän­diõ­pe Kuu­sa­lus