Raa­si­ku vo­li­ko­gu esi­mees TII­NA RÜH­KA: „Usun tek­ki­vas­se koos­töös­se.”

2064
Põ­li­ne Jär­si kü­la ela­nik, Re­for­mie­ra­kon­na lii­ge TII­NA RÜH­KA on ol­nud Raa­si­ku vo­li­ko­gus üle 20 aas­ta.

TII­NA RÜH­KA, vo­li­ko­gu uus koos­seis va­lis teid möö­du­nud kol­ma­päe­val vo­li­ko­gu esi­me­heks. Ole­te ol­nud pi­kaaeg­ne vo­li­ko­gu­lii­ge, vo­li­ko­gu esi­mees se­ni mit­te. Miks ot­sus­ta­si­te ol­la see­kord va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald vo­li­ko­gue­si­me­he kan­di­daat?
„Vo­li­ko­gu esi­mees olen tões­ti es­ma­kord­selt. Tun­ne oli kin­del, kui üt­le­sin, et olen val­mis võt­ma vas­tu­tust ja või­ma­lu­sel te­ge­ma vo­li­ko­gu esi­me­he­na tööd val­la aren­gu jaoks. Tead­sin, et ol­les sel­li­sel po­sit­sioo­nil, tu­leb tul­la toi­me eri­ne­va­te prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se, konst­ruk­tiiv­se krii­ti­ka­ga ja ka te­ra­va­te tor­ki­mis­te­ga de­tai­li­de pä­rast. Soo­vin õp­pi­da ja tu­le­mus­li­kult toi­me­ta­da uues ame­tis.”

Mis aas­tast ala­tes ole­te vo­li­ko­gus ol­nud, mit­me koos­sei­su töös osa­le­nud ning kas ole­te juh­ti­nud mõn­da ko­mis­jo­ni?
„Olen ol­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ge ala­tes 1996. aas­tast. Esi­me­sed kolm aas­tat olin liht­lii­ge ja kuu­lu­sin eest­sei­sus­se. Aas­ta­tel 1999-2002 olin re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees, 2002-2005 olin re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees, 2005-2009 aren­gu- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni asee­si­mees, 2009-2013 aren­gu- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, 2013-2017 olin kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni asee­si­mees, siis aren­gu- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni asee­si­mees.”

Mil­li­se ko­mis­jo­ni töö on ol­nud teie kõi­ge sü­da­me­lä­he­da­sem ja miks?
„Enim õpe­tas ja nõu­dis sü­ve­ne­mist re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­ti­mi­ne. Meel­dis ka aren­gu- ja pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni esi­me­he töö, ku­na see oli laie­ma haar­de ja te­maa­ti­ka­ga.”

Mi­da tu­leks teie ar­va­tes vo­li­ko­gu töö­kor­ral­du­ses võr­rel­des se­ni­se­ga muu­ta ja miks?
„Ar­van, et töö­kor­ral­du­se muu­tu­se va­ja­lik­kust pea­me aru­ta­ma vo­li­ko­gu liik­me­te­ga. Mi­na pean olu­li­seks, et moo­dus­ta­ta­va­te ko­mis­jo­ni­de toi­mu­mi­seks pea­vad ole­ma kind­lad kok­ku­le­pi­tud nä­da­la­päe­vad ja rüt­mi­li­sus. Koo­so­le­ku­te päe­va­kor­rast tu­leb liik­me­te­le tea­da an­da ja toi­mi­da põ­hi­mää­ru­se ko­ha­selt. Edas­pi­di tu­leb ko­mis­jo­ni­des Raa­si­ku val­la põ­hi­mää­rus lä­bi vaa­da­ta ja mõ­ned ko­had kor­ri­gee­ri­da.”

Ne­li aas­tat ta­ga­si üt­les vo­li­ko­gu eel­mi­ne esi­mees Ants Ki­vi­mäe, et te­ma vo­li­ko­gu is­tun­gi­te­le mo­ka­laa­ta ei ta­ha. Mi­da teie esi­me­he­na is­tun­gi­tel kind­las­ti nä­ha ei soo­vi?
„Ma ei soo­vi is­tun­gi­tel nä­ha üks­tei­sest üle rää­ki­mist. See ei ole kul­tuur­ne ega mõist­lik, kui pal­jud üheaeg­selt soo­vi­vad omi mõt­teid väl­ja öel­da. Sel­li­sel ju­hul ei kuu­la­ta ju rää­ki­ja­te mõt­teid ning head väl­jaüt­le­mi­sed hää­bu­vad. Ei soo­vi ka eba­vii­sa­kust, vaid koos­tööd.”

Üt­le­si­te en­ne vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mist en­da tut­vus­tu­se käi­gus, et vo­li­ko­gu liik­me­te­le oleks tar­vis koo­li­tu­si. Mis vald­kon­nad või tee­mad va­jak­sid teie ar­va­tes kõi­ge roh­kem aren­da­mist?
„Ar­van, et al­ga­tu­seks sea­du­se tut­vus­tus ja olu­li­sus – ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­dus (KOKS). Sa­mu­ti do­ku­men­ti­de ja pro­to­kol­li­de vor­mis­ta­mi­ne ning nen­de­ga seo­tud li­sa­de koos­ta­mi­ne.”

Kas ole­te ot­sus­ta­nud, mil­li­sed ko­mis­jo­nid vo­li­ko­gu juur­de moo­dus­ta­te?
„Olen ves­tel­nud vo­li­ko­gu uue koos­sei­su kõi­gi liik­me­te­ga ja leid­si­me kon­sen­su­se, et moo­dus­ta­me kolm ko­mis­jo­ni. Liik­me­te arv ko­mis­jo­ni­des suu­re­neb ja kaa­sa­me tub­li­sid, os­ka­jaid ko­da­nik­ke, kes soo­vi­vad pa­nus­ta­da.”

Pa­lun tut­vus­ta­ge end vei­di – kel­le­na ole­te töö­ta­nud, mil­li­sed on teie hu­via­lad?
„Mul on kõr­gem ha­ri­dus, ma­gist­rik­raad. Olen lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li 1980. aas­tal. Osa­le­nud küm­ne­tel rah­vus­va­he­lis­tel ja Ees­ti-si­ses­tel kon­ve­rent­si­del, se­mi­na­ri­del ja kur­sus­tel. Olen töö­ta­nud kol­mes fir­mas, mil­lest kaks olid rah­vus­va­he­li­sed. Lõõ­gas­tun te­hes oma ko­dus toi­me­tu­si, mis muu­da­vad ko­du ja ümb­ru­se kau­ni­maks. Meel­dib ol­la pe­re­ga ja fi­lo­so­fee­ri­da. Lu­ge­mi­ne ja jalg­rat­ta­sõit ning loo­du­ses mat­ka­mi­ne ai­ta­vad laa­di­da mi­nu aku­sid ning loo­vad hea tun­de. Õn­ne­tun­de, et elan ilu­sa loo­du­se­ga tur­va­li­sel Ees­ti­maal.”

Eelmine artikkelMaa tu­leb täi­ta kii­re in­ter­ne­ti­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis esi­me­heks MAR­TI HÄÄ­LE