Raa­si­ku vald teeb sün­ni­päe­vaks loo­me­võist­lu­se

1493

Raa­si­ku vald tä­his­tab 12. märtsil val­la taas­loo­mi­se 25. aas­ta­päe­va. Juu­be­liaas­tas­se on pla­nee­ri­tud mit­meid kul­tuu­riü­ri­tu­si, neist esi­me­ne on loo­me­võist­lus, mil­le kuulutas Raa­si­ku abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re väl­ja möö­du­nud nä­da­lal. 17. veeb­rua­riks on võistlusele oo­da­tud loometööd, mil­le ees­märk on ärgi­ta­da val­lae­la­nik­ke mõtle­ma oma val­la elu­kesk­kon­na­le, ak­tiiv­se­le osa­lu­se­le val­la elus, ko­du­le ja pe­re­kon­na­le. Vas­ta­valt va­nu­se­le saab loo­me­võist­lu­se­le esi­ta­da joo­nis­tu­se, luu­le­tu­se, kir­jan­di või es­see. Hindamine toimub vanusegruppides. Pa­ri­mad tööd saa­vad au­hin­naks kin­ke­kaar­did.