Raa­si­ku val­las tu­leb ha­ri­dus­päev

919

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja MTÜ Perekeskus Männikäbi kor­ral­da­vad 18. ap­ril­lil Aru­kü­las Raa­si­ku val­la ha­ri­dus­päe­va. Pe­re­kes­ku­se va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja Ju­ta Asu­ja: „Tee­maks va­li­si­me eri­va­ja­du­se­ga lap­se toe­ta­mi­se ko­du ja ha­ri­du­sa­su­tu­se koos­töös. Ha­ri­dus­päev on prak­ti­li­se suu­nit­lu­se­ga, osa­le­ma on oo­da­tud lap­se­va­ne­mad, las­teae­da­de ja koo­li­de töö­ta­jad.” Ha­ri­dus­päev toi­mub Raa­si­ku val­las teist kor­da, möö­du­nud aas­tal koh­tu­sid val­la koo­li­de esin­da­jad, et aru­ta­da koo­li­võr­gu­ga seon­du­vat.