Raa­si­ku val­las saab ka tä­na­vu taot­le­da hu­vi­te­ge­vu­se hü­vi­tist

591

Vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re 7-19aas­ta­se­le noo­re­le on või­ma­lik hu­vi­te­ge­vu­se­ga seo­tud ku­lu­de kat­teks saa­da ku­ni 300 eu­rot aas­tas.

Eel­mi­sel aas­tal keh­tes­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu noor­te hu­vi­ha­ri­du­ses ja hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mi­se soo­dus­ta­mi­seks hü­vi­ti­se sel­le­ga seo­tud ku­lu­de kat­mi­seks. Toe­tust võis taot­le­da noo­re­le, kel­le va­ne­mad ja ta ise on Raa­si­ku val­la ela­ni­ke re­gist­ris, hu­vi­rin­gi­de osa­lus­ta­su­de maks­mi­seks, kuid ka hu­vi­te­ge­vu­seks va­ja­li­ke va­hen­di­te soe­ta­mi­seks, trans­por­di­ku­luks ning laag­ri­tuu­si­ku­te eest ta­su­mi­seks ku­ni 300 eu­rot aas­tas, sel­lest laag­ri­ta­su­sid kom­pen­see­ri­ti ku­ni 100 eu­ro eest.

Hü­vi­ti­se suu­ru­se piir­mää­rad on ka tä­na­vu sa­mad. Võr­rel­des mul­lu­se kor­ra­ga on suu­rim muu­tus see, et toe­tu­se saa­mi­seks ar­ves­se võe­tav sis­se­tu­lek on seo­tud mii­ni­mum­pal­ga­ga – kui eel­mi­sel aas­tal said hü­vi­tist taot­le­da pe­red, kel­le sis­se­tu­lek ühe pe­re­liik­me koh­ta oli 500 eu­rot kuus, siis tä­na­vu pe­red, kel­le kuu­sis­se­tu­lek ühe pe­re­liik­me koh­ta ei üle­ta töö­ta­su alam­mää­ra ehk 540 eu­rot kuus.

Eel­mi­sel aas­tal pla­nee­ri­ti val­laee­lar­ves­se hü­vi­ti­se maks­mi­seks 22 000 eu­rot, ra­ha tu­li rii­giee­lar­vest hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks saa­dud sum­mast. Reaal­selt ku­lus hü­vi­ti­seks 4836,26 eu­rot. Toe­tust sai 19 last, kesk­mi­selt toe­ta­ti igaü­he hu­vi­te­ge­vu­se­ga seo­tud ku­lu­sid 255 eu­ro­ga aas­tas.

„Ka­van­da­si­me üs­na suu­re sum­ma, ku­na ar­va­si­me, et taot­le­jaid on roh­kem,“ üt­les val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­di­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja.
Hü­vi­ti­se saa­mi­seks tu­li li­saks ku­lu­do­ku­men­ti­de­le val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da and­med pe­re sis­se­tu­le­ku­te koh­ta: „Sel­gus, et pal­jud ini­me­sed ei soo­vi oma sis­se­tu­le­kuid aval­da­da ja jä­ta­vad toe­tu­se pi­gem taot­le­ma­ta. Kuid me ei saa sel­lest te­ha uni­ver­saal­set toe­tust kõi­gi­le las­te­le, sel­leks ei jät­ku ra­ha, püüa­me toe­ta­da eel­kõi­ge neid, kes se­da kõi­ge roh­kem va­ja­vad. Sel­leks on va­ja hü­vi­ti­se maks­mi­seks kind­laid kri­tee­riu­me ning va­ne­ma­te sis­se­tu­lek on kõi­ge konk­reet­sem alus. Toe­tu­se kü­si­mi­seks ei ole va­ja kel­lel­gi tun­da piin­lik­kust, vaid läh­tu­da las­te hu­vi­dest. Mul­lu oli näi­teks ka sel­li­seid taot­le­jaid, kes va­ja­sid hü­vi­tist vaid paa­ri kuu jook­sul, mil üks va­ne­ma­test ei töö­ta­nud.“

Ju­ta Asu­ja li­sas, et erand­juh­tu­del on toe­tust maks­tud ka nen­de pe­re­de las­te eest, kus sis­se­tu­lek oli pi­sut kõr­gem, kui hü­vi­ti­se saa­mi­seks et­te näh­tud: „Püüa­me ol­la üs­na paind­li­kud, et kõi­gil, kel tões­ti va­ja, oleks või­ma­lus hü­vi­tist saa­da.“

Tä­na­vu on ma­jan­dus­li­kult vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­dest noor­te hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mi­se toe­ta­mi­seks pla­nee­ri­tud 7000 eu­rot. Hü­vi­tist maks­tak­se ta­gant­jä­re­le, sel­le saa­mi­seks tu­leb esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le vor­mi­ko­ha­ne taot­lus, ku­lu­do­ku­men­did ning nen­de ta­su­mist tõen­da­vad do­ku­men­did. Taot­lu­si võe­tak­se vas­tu jooks­valt ku­ni 10. det­semb­ri­ni, hü­vi­ta­tak­se jooks­va aas­ta väl­tel teh­tud ku­lu­tu­si. Val­la­va­lit­sus soo­vi­tab või­ma­lu­sel koon­da­da ja esi­ta­da koos mit­me kuu ku­lud.

„Kuid hü­vi­tist võib saa­da ka kord kuus, kui on va­ja­dus sel­le eest ta­su­da näi­teks iga­kuist tren­ni­ta­su,“ sõ­nas Ju­ta Asu­ja.

Käe­so­le­vast aas­tast hak­kas keh­ti­ma ka teis­te oma­va­lit­sus­te spor­dik­lu­bi­des tree­ni­va­te las­te ja noor­te toe­ta­mi­se kor­ra muu­da­tus, mil­le alu­sel toe­ta­tak­se mu­jal klu­bi­des tree­ni­vaid Raa­si­ku val­la õpi­la­si ku­ni 120 eu­ro­ga aas­tas. Ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja sel­gi­tas, et va­rem sel­list pii­ran­gut pol­nud, teis­te oma­va­lit­sus­te klu­bi­des tree­ni­vaid lap­si toe­ta­ti sa­mas sum­mas, na­gu toe­tab oma lap­si tree­nin­gu­te asu­ko­ha oma­va­lit­sus.

„Näi­teks Rae val­las oli see toe­tu­se suu­rus eel­mi­sel aas­tal 180 eu­rot, Tal­lin­nas üle 200 eu­ro. Meie või­ma­lu­sed nii suu­red ei ole. Ka­van­da­si­me eel­mi­sel aas­tal teis­te oma­va­lit­sus­te spor­dik­lu­bi­de­le oma las­te eest maks­ta 7000 eu­rot, reaal­selt ku­lus üle 10 000 eu­ro ja toetusele tu­li keh­tes­ta­da piir,“ üt­les ta.
Toe­tust ei maks­ta pe­re­le, vaid ni­me­kir­ja­de alu­sel ot­se klu­bi­de­le, kus Raa­si­ku val­la lap­sed-noo­red tree­ni­vad. Klu­bid esi­ta­vad lap­se­va­ne­mai­le sel­le soo­dus­tu­se võr­ra väik­se­maid ar­veid: „Mit­me klu­bi­ga on meil aas­taid ol­nud koos­töö. Kui laps lä­heb mõn­da uu­de spor­dik­lu­bis­se, peaks ta ema-isa seal üt­le­ma, et soo­dus­tu­se saa­mi­seks tu­leb klu­bil saa­ta val­la­va­lit­su­se­le aval­dus.“

Teis­tes oma­va­lit­sus­tes tree­ni­va­te las­te ja noor­te toe­tus on mõel­dud kõi­gi­le, va­ne­ma­te sis­se­tu­le­kust sõl­tu­ma­ta. Tin­gi­mus on, et selle spor­dia­la­ga ei ole konk­reet­se­le lap­se­le so­bi­val ta­se­mel või­ma­lik Raa­si­ku val­las te­ge­le­da. Toe­tu­se saa­mi­seks pea­vad laps ja vä­he­malt üks te­ma va­ne­ma­test ole­ma Raa­si­ku val­da sis­se kir­ju­ta­tud.

Eelmine artikkelKui­das võt­ta
Järgmine artikkelValimised algavad 4 nädala pärast