Raa­si­ku val­las on sat­tu­nud sa­ma­le aja­le eri raie­tööd

979

Raie­tööd kerg­liik­lus­tee­le jää­val alal on lõp­pe­nud.

Raa­si­ku val­las on tä­na­vu hi­lis­ke­va­di­se­le aja­le sat­tu­nud mit­med raie­tööd. Need on te­ki­ta­nud ko­ha­li­kes ela­ni­kes pal­ju pa­ha­meelt, möö­du­nud nä­da­lal jõu­dis aru­te­lu Fa­ce­boo­ki. Gru­pis „Raa­si­ku val­la kuu­lu­ta­ja” teh­tud pos­ti­tu­sel, mis kri­ti­see­rib Te­ha­se tee 2a raiet, on prae­gu­seks üle 260 kom­men­taa­ri ning sel­le­ga seon­duv on ka üks põh­jus­test, miks al­ga­tas opo­sit­sioon val­la­va­ne­ma And­re Se­pa um­bu­sal­da­mi­se. Sama raadamislepingu alusel on plaanis veel töid, et puhastada teeäärseid kraave, lisaks on kergliiklustee ehituse tarbeks maha võetud alevikus üle 70 puu, raietööd on veel ka koguduse maal ning Pikaveres mõisa juures eramaal.

Raie kerg­liik­lus­tee tar­beks
Pea­gi lä­heb Raa­si­kul kopp maas­se 3,52ki­lo­meet­rise kerg­liik­lus­tee ehi­tu­seks Jä­ga­la maan­tee ris­tist Te­ha­se piir­kon­da Raa­si­ku Elekt­ri­ni. EA­Si toe­tu­sel ra­ja­tav tee on plaa­nis val­mis saa­da tä­na­vu no­vemb­riks, ehi­tab OÜ KV Inf­ra.

Mai lõ­pus kor­ral­das val­la­va­lit­sus Raa­si­ku rah­va­ma­jas rah­va­koo­so­le­ku, kus val­la­va­nem ja -amet­ni­kud ning ehi­tus­töö­de jä­re­le­val­ve esin­da­ja Su­lev Puu­meis­ter sel­gi­ta­sid, et pro­jek­ti jär­gi oli hä­da­va­ja­lik ma­ha võt­ta üle 70 puu, mis jäid kerg­liik­lus­tee ehi­tu­se­le et­te. Nen­de hul­gas rah­va­ma­ja esi­ne elu­puu­hekk osa­li­selt ning üks pool Te­ha­se tee ka­seal­leest.Val­la­va­nem kin­ni­tas, et ma­ha võe­tak­se tõe­poo­lest vaid see, mis va­ja – pro­jekt on val­mis ning sel­le jär­gi po­le et­te näh­tud, et kerg­liik­lus­tee lä­heb kee­ru­ta­des puu­de-põõ­sas­te va­hel. Su­lev Puu­meis­ter li­sas, et mõ­ned puud, mis ot­se­selt tee­le et­te ei jää, võe­tak­se ma­ha see­tõt­tu, et ehi­tus kah­jus­taks nen­de juu­ri ning puud ei jääks see­tõt­tu ela­ma.

Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets lau­sus möö­du­nud nä­da­la lõ­pus, et kerg­liik­lus­tee­ga seo­tud raie­tööd on lõp­pe­nud, pea­gi lä­heb tee ehi­tu­seks, kopp alus­tab Te­ha­se tee ää­rest ning töid ha­ka­tak­se te­ge­ma eta­pi­ti Raie­töö­de hind on üle 9000 eu­ro, see si­sal­dus ehi­tus­han­kes.

Aa­re Ets üt­les, et pro­jekt si­sal­dab ka hal­jas­tu­sein­fot ehk maas­ti­ku­ku­jun­du­se töid. Rah­va­ma­ja ees alt­poolt kui­va­nud elu­puu­he­ki ase­me­le tu­leb sa­mas ma­hus, 175 meet­ri pik­ku­ne kuu­se­hekk. Uue­le mu­ru­le on plaa­nis ra­ja­da kas­vua­lus ning kül­va­ta see­met 14 232 ruut­mee­tri­le, ää­re­ki­vi­ga lõi­gus ehi­ta­tak­se üm­ber erao­ma­ni­ku vära­v, Tal­lin­na maan­tee 1 ja 15 kin­nis­tul ehi­ta­tak­se võrk­aed, Tal­lin­na maan­tee 1 is­tu­ta­tak­se 40meet­ri­ne si­re­li­hekk, Tal­lin­na maan­tee 15 saab 10meet­ri­se ka­he­rea­li­se kuu­se­he­ki. Li­saks on plaa­nis te­ha kaks bus­sioo­tep­lat­vor­mi. Osa­kon­na­ju­ha­ta­ja li­sas, et see plaan on mii­ni­mum, hal­jas­tust saab ala­ti juur­de li­sa­da, ko­had tu­leks lei­da tee äär­de ka pin­ki­de­le ja prü­gi­kas­ti­de­le. Maas­ti­ku­ku­jun­dus­tööd on graa­fi­ku ko­ha­selt pla­nee­ri­tud sep­temb­ri­kuu tei­se ja ok­toob­ri esi­me­sse pool­de, kui öö­kül­mad ja talv va­ra­kult saa­bu­vad, siis 2019. aas­ta ke­va­del vaeg­töö­de­na.

Sotsiaalmeedias kommenteerijad on välja toonud, et raietööd toimuvad riiklikul raierahu ajal. Valla teede- ja ehitusspetsialist selgitas, et Tehase tee 2a raie tehti enne raierahu, kehvade ilmade tõttu jäi venima maatükilt maha raiutud puude-põõsaste väljavedu.

Kerg­liik­lus­tee pro­jek­ti ava­li­kus­ta­mi­ne oli möö­du­nud aas­tal, siis toi­mu­sid ka rah­va­koo­so­le­kud. Viimati oli projektist juttu rahvakoosolekul Raasikul 24. mail.

Raa­da­mis­le­pin­gu raie
Kerg­liik­lus­tee ehi­tu­se­ga on seo­tud raie Te­ha­se tee 2a ehk Kos­ti­ve­re tee ja Te­ha­se nur­gal ole­val val­la maa­tü­kil, mil­le siht­ots­tar­ve on jäät­me­hoid­la­maa. Raa­da­mis­le­ping on sõl­mi­tud OÜ­ga He­gand Grupp, kes raius ma­ha maa­tü­kil ol­nud võ­sa ning ka­se­puud. Maa­tükk kui­ven­da­tak­se ning sin­na la­dus­ta­tak­se kerg­liik­lus­tee ehi­tu­sest üle­jääv pin­nas, edas­pi­di jääb maa­tükk val­la re­serv­maaks. Nüüd­seks on raiu­tud puu­de ja võ­sa vir­nad kin­nis­tult osaliselt ära veetud, on alanud kuivendustööd.

Raa­da­mis­le­pin­gus on veel Raa­si­ku Raud­tee ja Tul­bi tä­nav, mil­le ää­rest võe­tak­se ma­ha võ­sa, et pu­has­ta­da kraa­vid ning see­jä­rel saaks teid re­mon­ti­da. Raa­da­da tu­leb ka Ki­vi­loo kü­las Pe­ri­la-Es­ku teeäär­ne kraav. Aa­re Ets üt­les, et teeäär­se­te kin­nis­tu­te oma­ni­kud on raie­töö­de koh­ta tea­vi­tu­se saa­nud, OÜ Heg­and Grupp ja Tariston AS esindajad käivad käesoleva nädala jooksul maatükilt lä­bi ning ehi­ta­ja näi­da­nud, mil­li­sed puud ja põõ­sad täp­se­malt ma­ha tu­leb võt­ta.

Raie Raa­si­kul ko­gu­du­se maal
Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kust üle tee Raa­si­ku va­na kal­mis­tu poo­le asu­vad EELK Har­ju-Jaa­ni Ris­ti­ja Jo­han­ne­se ko­gu­du­se­le kuu­lu­vad maa­tu­lun­dus-, ela­mu- ja trans­por­di­maa sih­tots­tar­be­ga kin­nis­tud. Jõe­läht­me val­da jää­val kin­nis­tul on ko­gu­dus tel­li­nud met­sa­raie, mis al­gas möö­du­nud aas­tal en­ne jõu­le. Ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaan Nu­ga sel­gi­tas, et ko­gu lõi­ku­sest väi­ke osa on la­ge­raie, muu har­ven­dus. Ela­muk­run­ti­de­le va­na kal­mis­tu kõr­val on plaa­nis ra­ja­da hõ­re­da­te puu­de­ga park, kui ku­na­gi peaks mi­ne­ma kin­nis­va­ra­aren­du­seks ja ma­ja­de ehi­tu­seks, saak­sid oma­ni­kud va­li­da, mil­li­sed puud jä­ta­vad oma krun­di­le ilu­puuks.

Raie Pi­ka­ve­res
Üle­möö­du­nud nä­da­lal al­ga­sid raie­tööd Pi­ka­ve­res mõi­sa tii­gi juu­res maantee ääres. Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets sõ­nas, et see töö po­le val­la tel­li­tud. Ta tea­dis öel­da, et seal on maatulundusmaa sihtotstarbega maa, mil­le riik võõ­ran­das avalikul enam­pak­ku­mi­sel ning raie­töid teeb seal era­oma­nik.

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­teae­da­de di­rek­to­riks 2 soo­vi­jat
Järgmine artikkelSega­dus Kuusalu vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tus­te­ga