Raa­si­ku val­las muu­tus lu­me­tõr­je kord

849

Va­rem pi­did Raa­si­ku val­la lu­me­lük­ka­jad väl­ja sõit­ma ala­ti, kui lu­me pak­sus üle­tas ta­se­me­nõu­de. Ala­tes veeb­rua­rist or­ga­ni­see­rib lu­me­lük­ka­mist val­la tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ar­go Laks. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et prak­ti­kas va­ja­vad mõ­ned teed sa­ge­da­mi­ni lük­ka­mist, tei­sed vä­hem: „Mõist­li­kum ja sääst­li­kum on vaa­da­ta igat olu­kor­da eral­di. Val­las on pä­rast st­ruk­tuu­ri­muu­tust tööl tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list. Se­ni­sest kit­sam töö­vald­kond või­mal­dab tee­de­le roh­kem tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta, see­ga tu­leks kõi­gil, kel lu­me­lük­ka­mi­se­ga prob­lee­me, ühen­dust võt­ta Ar­go Lak­si­ga.”

Eelmine artikkelHC Keh­ra/Pri­mend an­dis tiit­li­kaits­ja­le tu­ge­va la­hin­gu
Järgmine artikkelPenin­gi KMK või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas