Raa­si­ku val­las jät­kub õpi­las­te ron­gi­sõi­du­soo­dus­tu­se pak­ku­mi­ne

1246
Aruküla jaamas peatub Elroni elektrirong tööpäevadel mõlemas suunas 14 korda.

Ka edas­pi­di saa­vad 7-19aas­ta­sed noo­red ron­gi­ga ta­su­ta sõi­ta, kui nen­de va­ne­mad on Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud.

Möö­du­nud aas­ta al­gu­sest on Raa­si­ku val­la 7-19aas­ta­sed õpi­la­sed saa­nud ta­su­ta sõi­ta ron­gi­ga 1.-4. tsoo­nis ehk Tal­lin­nast Aeg­vii­du­ni. Mää­ru­se keh­tes­tas vo­li­ko­gu 2016. aas­ta lõ­pus. Ta­su­ta sõi­du tin­gi­mus on, et laps ja mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on oma elu­ko­ha re­gist­ree­ri­nud Raa­si­ku val­da.

Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les möö­du­nud nä­da­lal val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis võt­tis muu­da­tu­se vas­tu pi­lootp­ro­jek­ti­na üheks aas­taks: „Mää­rus keh­tes­ta­ti alg­selt niiöel­da proo­viks vaid 2017. aas­taks, kuid aeg on näi­da­nud, et see on en­nast iga­ti õi­gus­ta­nud. Ta­su­ta ron­gi­sõi­tu ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt ning sel­le jät­ka­mi­ne ka järg­mis­tel aas­ta­tel on põh­jen­da­tud.”

Aja­va­he­mi­kus jaa­nuar-ok­too­ber 2017 on ta­su­ta ron­gi­sõi­du­ga seo­tud 10 kuu ko­gu­ku­lu val­la­le on ol­nud 38 953 eu­rot. Prae­gu­se sei­su­ga omab Raa­si­ku val­la 7-19aas­tas­test noor­test ta­su­ta ron­gi­sõi­du või­ma­lust 540 õpi­last ehk 65 prot­sen­ti.

Muu­da­tu­se­ga kaob mää­ru­sest sä­te, et ta­su­ta ron­gi­sõi­tu ra­ken­da­tak­se vaid 2017. aas­tal. Si­su­li­selt muu­tub mää­rus sel­li­sel ku­jul täh­ta­ja­tuks ning keh­tib ku­ni muut­mi­se või keh­te­tuks tun­nis­ta­mi­se­ni vo­li­ko­gu poolt.

Sõi­du­soo­dus­tu­se saa­mi­seks tu­leb lap­se­le soe­ta­da Tal­lin­na ja Har­ju­maa ro­he­li­ne ühis­sõi­du­ki kaart ning esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le taot­lus ta­su­ta sõi­du vor­mis­ta­mi­seks. Kui õpi­la­ne sõi­dab ühes kuus vä­hem, kui on pe­rioo­di­kaar­di kuu­li­miit, mak­sab vald iga sõi­du eest eral­di. Kui sõi­de­tak­se roh­kem, siis jääb õpi­la­se eest maks­tav sum­ma võrd­seks kuu­kaar­di mak­su­mu­se­ga.

Raa­si­ku val­la 2018. aas­ta eel­ar­ves­se on pla­nee­ri­tud ta­su­ta ron­gi­sõidu ku­lu­de kat­teks 64 000 eu­rot. 2017. aas­ta eel­da­tav ku­lu on um­bes 50 000. Uues ee­lar­ves on ar­ves­ta­tud pi­le­ti­hin­na tõusu­ga vas­ta­valt tsoo­ni­de ar­vu­le ja sõit­ja­te ar­vu kas­vu­ga 10 prot­sen­ti.