Raa­si­ku val­las al­gas ela­ni­ke ar­va­mus­kü­sit­lus

614

Vas­tus­test saa­dud in­fot ka­su­ta­tak­se val­la uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks.

Raa­si­ku val­las on ava­tud ano­nüüm­ne kü­si­mus­tik val­la­va­lit­sus  ning val­la uue aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2018-2028 koos­ta­ja Py­ra­mid Con­sult OÜ soo­vi­vad val­lae­la­ni­kelt ar­va­must, mi­da ja miks tu­leks lä­hiaas­ta­tel Raa­si­ku val­las te­ha.

Kü­sit­lus on osa Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sest, mis sai al­gu­se tä­na­vu. Aren­gu­ka­va peab val­mis saa­ma tu­le­va aas­ta ap­ril­liks.

Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi rää­kis, et aren­gu­ka­va mää­rat­leb ära val­la järg­mis­te aas­ta­te prio­ri­tee­did, te­ge­vus­suu­nad ja ees­mär­gid ning pa­neb pai­ka va­ja­li­kud res­sur­sid ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­seks, te­ge­vus­te el­lu­vii­mi­seks: „See mõ­ju­tab kõi­ki val­lae­la­nik­ke. Loo­mu­li­kult ei või­mal­da pii­ra­tud res­sur­sid kõi­ki soo­ve ja unel­maid el­lu viia, kuid iga ela­ni­ku ar­va­mus on aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel olu­li­ne.”

Kü­si­mu­ste­le saab vas­ta­ta in­ter­ne­tis, vii­te lin­gi­le leiab val­la ko­du­le­helt. Kü­si­mus­tik­ku saab ka en­da­le ar­vu­tis­se laa­di­da ning saa­ta ta­ga­si kas mei­li­ga või pan­na kaup­lus­tes­se ja raa­ma­tu­ko­gu­des­se pai­gal­da­tud ta­gas­tus­kas­ti­des­se. Kü­sit­lus­le­hed on saa­da­val ka ta­gas­tus­kas­ti­de kõr­val.

Aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sest käis val­la­vo­li­ko­gu­le rää­ki­mas kon­sul­tant Pat­rick Rang OÜst Py­ra­mid Con­sult. Ta üt­les, et aren­gu­ka­vas on sõ­nas­ta­tud – Raa­si­ku val­la kui oma­va­lit­su­sük­su­se mis­sioon on ela­ni­ke heao­lu ta­ga­mi­ne ja hoid­mi­ne, oma ko­du tun­de loo­mi­ne. Vi­sioo­ni­na on kir­jas, et Raa­si­ku vald on aas­taks 2028 kõr­gelt hin­na­tud elu­kesk­kon­na­ga sääst­va aren­gu põ­hi­mõt­teid jär­giv ko­du­ne ja te­gus, ise­sei­sev ko­ha­lik oma­va­lit­sus.

Rah­va­kü­sit­lu­se­le on ae­ga vas­ta­ta 30. sep­temb­ri­ni. Li­saks kü­sit­lu­se­le on ka­vas vi­sioo­ni­se­mi­na­rid. Konsultant pakkus, et need võiks toimuda septembri lõpus või oktoobri alguses. Andre Sepp pakkus, et pole mõtet kiirustada ning seminarid võiks teha pärast valimisi. Lepiti kokku, et valla allasutuste esindajate ja praeguste volikoguliikmetega kohtutakse enne valimisi, valla ettevõtjate ja rahvaga oktoobri lõpus.

Vo­li­ko­gus hak­ka­vad aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se­le kaa­sa ai­ta­ma vald­kond­li­kud töö­rüh­mad: maa ja kesk­kond; ee­lar­ve ja ma­jan­dus; ha­ri­dus ja kul­tuur; sot­siaal ja ter­vis­hoid. Ko­mis­jo­ni­de juh­ti­deks saa­vad vo­li­ko­gu prae­gus­te ko­mis­jo­ni­de ju­hid või nen­de ni­me­ta­tud isi­kud.