Raa­si­ku val­laar­hi­tekt on LI­LY RIK­KO­NEN

1209
LILY RIKKONEN

26. au­gus­tist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Li­ly Rik­ko­nen (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist läks õp­pi­ma Ees­ti Riik­lik­ku Kuns­tiins­ti­tuu­ti, prae­gu­ses­se Kuns­tia­ka­dee­mias­se, kus lõ­pe­tas 1991. aas­tal ar­hi­tek­tuu­ri eria­la. See­jä­rel asu­tas ta oma et­te­võt­te, hil­jem hak­kas töö­le abi­kaa­sa ahi­tek­tuu­ri­bü­roos, kus te­gi pea­mi­selt si­se­ku­jun­dusp­ro­jek­te. „Olin pii­sa­valt kaua töö­ta­nud ko­du­kon­to­ris, see­tõt­tu ot­sus­ta­sin niiöel­da ini­mes­te sek­ka tul­la. Nä­gin Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kuu­lu­tust ja kan­di­dee­ri­sin,“ sõ­nas Li­ly Rik­ko­nen.