Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­ring on ava­li­kus­ta­mi­sel

956

Koos­ta­ta­vat üldp­la­nee­rin­gut aru­ta­tak­se au­gus­ti lõ­pus.

Ala­tes es­mas­päe­vast, 16. juu­list saab Raa­si­ku val­la koos­ta­ta­va üldp­la­nee­rin­gu ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se do­ku­men­ti­de­ga tut­vu­da val­la vee­bi­le­hel, Aru­kü­las val­la­ma­jas ning Raa­si­kul raa­ma­tu­ko­gus. Ma­ter­ja­lid on ava­li­kus­ta­tud 17. au­gus­ti­ni. Sel­le aja jook­sul saa­vad kõik soo­vi­jad esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid üldp­la­nee­rin­gu tee­mal. See­jä­rel kor­ral­dab val­la­va­lit­sus rah­va­koo­so­le­kud 21. au­gus­til Aru­kü­las, 22. au­gus­til Pi­ka­ve­res ning 23. au­gus­til Raa­si­ku rah­va­ma­jas.

Üldp­la­nee­rin­gut koos­tab kon­sul­tat­sioo­niet­te­võ­te Ske­past & Puh­kim, mil­le pla­nee­ri­ja Kad­ri Va­her tutvustas es­kiis­la­hen­dust juu­ni­s Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil.

Pla­nee­ri­ja sõ­nas, et olu­li­selt on uuen­da­tud ehi­tus­tin­gi­mu­si ning mää­ra­tud eri ti­he­du­se­ga piir­kon­nad: ti­hea­sus­tu­sa­lad, üle­mi­ne­kua­lad ning ha­jaa­sus­tu­sa­lad. Sõl­tu­valt piir­kon­nast on mää­ra­tud vas­ta­vad ehi­tus­tin­gi­mu­sed, mil­le alu­sel edas­pi­di de­tailp­la­nee­rin­guid koos­ta­tak­se või pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si väl­jas­ta­tak­se. Eral­di on mää­ra­tud de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se­ga alad ning ju­hud. Kes­ken­du­tak­se ka jalg- ja jalg­rat­ta­tee­de ka­van­da­mi­se­le, et luua kva­li­teet­se­mat ava­lik­ku ruu­mi ja soo­dus­ta­da kesk­kon­na­sääst­lik­ke lii­ku­mis­vii­se.

Uues üldp­la­nee­rin­gus on täp­sus­ta­tud Raa­si­ku val­la ro­he­võr­gus­ti­ku ala­sid ning mää­ra­tud nei­le vas­ta­vad tin­gi­mu­sed, et võr­gus­tik edas­pi­di­gi säi­liks, ta­gaks elu­rik­ku­se ja ela­ni­ke puh­ke­va­ja­du­sed.

Pä­rast rah­va­koo­so­le­kuid on plaa­nis ha­ka­ta üldp­la­nee­rin­gut koos­kõ­las­ta­ma.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las al­gab tee­de kraa­vi­ta­mi­ne