Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­tab Ske­past&Puh­kim OÜ

1154

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke tu­le­mu­se. Pak­ku­jaid oli 4, sood­sai­ma pak­ku­mi­se 36 700 eu­rot te­gi Ske­past&Puh­kim OÜ. Üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­ga­tas vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tun­gil, prae­gu­ne üldp­la­nee­ring on aas­tast 2005. Uus val­mib kõi­ge va­rem ka­he aas­ta­ga.