Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

1232
KALEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me fi­liaa­lis ja Tal­lin­na po­lit­sei­koo­lis, 2001. aas­tal lõ­pe­tas sot­siaal-hu­ma­ni­taa­rins­ti­tuu­di ju­ris­ti­na. Ta on töö­ta­nud viis aas­tat po­lit­seis, ala­tes 2003. aas­tast töö­tas Kei­la val­la­va­lit­su­ses, esial­gu ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­na, see­jä­rel oli viis aas­tat val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­ne lii­ge, aas­ta­tel 2011-2013 val­la­va­nem, hil­jem abi­val­la­va­nem. Pä­rast val­da­de ühi­ne­mist on Ka­lev Laast töö­ta­nud Lää­ne-Har­ju val­la vee-et­te­võ­te­tes. „Leid­sin in­ter­ne­tis Raa­si­ku val­la töö­pak­ku­mi­se, tun­dus hu­vi­tav väl­ja­kut­se ja to­re vald. Ku­na tööü­le­san­ded on sel­li­sed, mil­le­ga olen pi­kalt kok­ku puu­tu­nud, miks siis mit­te siin oma tead­mi­si eda­si an­da,“ sõ­nas ta.