Raa­si­ku val­la su­ves­por­di­päe­va võit­sid Zum­ba­ta­jad

668
Aru­kü­la Zum­ba­ta­ja­te või­du­kas võist­kond: GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, MA­RI­KA KUND­LA, SAND­RA VA­HER ja KAI­RE KURG.

Lau­päe­val, 10. au­gus­til Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul toi­mu­nud Raa­si­ku val­la 21. su­ves­por­di­päe­val osa­le­sid 4 võist­kon­da: Aru­kü­la, Zum­ba­ta­jad, Raa­si­ku val­la noor­te­vo­li­ko­gu ning Aru­kü­la las­teaed Ruk­ki­lill.

Üks kor­ral­da­ja, Sir­vi Leok mul­lu­sest või­du­võist­kon­nast Aren­cuel­le sel­gi­tas, et tä­na­vu­se spor­di­päe­va jär­je­kor­ra­num­ber 21 seos­tus neil ka­sii­no­ga, sel­lest saa­di ins­pi­rat­sioo­ni ka spor­di­päe­va ni­me jaoks. See oli „Sõl­tu­vu­se tee­kond“.

Uuen­du­se­na said sel aas­tal osa­le­da nel­ja­liik­me­li­sed võist­kon­nad, kus vä­he­malt üks pi­di ole­ma nais­te­rah­vas. Eel­mis­tel aas­ta­tel oli võist­kon­nas nõu­tud 6 lii­get. Ku­na su­ves­por­di­päe­val osa­le­ja­te arv on jää­nud jär­jest ke­si­se­maks, loo­de­ti, et väik­se­maid võist­kon­di tu­leb ko­ha­le roh­kem. Tä­na­vu sel­lest abi ei ol­nud.

Spor­di­päe­va män­gud-võist­lu­sed mõt­le­sid väl­ja Aren­cuel­le saa­li­ho­ki­nai­sed.

„Si­su­li­selt oli kõik üks suur laua­mäng, mi­da män­gi­ti maas­ti­kul – tu­li vee­re­ta­da tä­rin­gut, män­gu­nup­pu­deks olid võist­kon­nad ise,“ sõ­nas Sir­li Leok.

Lä­bi­da tu­li 34 män­gu­ruu­tu ning tee­kon­na jook­sul la­hen­da­da 10 üle­san­net, näi­teks pas­si­pilt ehk aja pea­le riie­tu­mi­ne, val­ge pul­ber ehk 6 val­ge pulb­ri tund­mi­ne ja nen­de se­le­ta­mi­ne mii­mi­ka abil, pauk ja auk ehk nae­la löö­mi­ne kän­nu sis­se, õpin oma vi­ga­dest ehk vik­to­riin.
„Oli va­ja nii kii­rust, jul­gust ris­ki­da kui ka õn­ne. Ühel het­kel võis tun­du­da, et ju­hid, kuid sa­mas lan­ge­da vii­mas­te sek­ka. Võit­ja sel­gus, al­les pä­rast vii­mast võist­lust.“

Raa­si­ku val­la 21. su­ves­por­di­päe­va võit­sid Zum­ba­ta­jad koos­sei­sus Ga­ri­na Too­min­gas, Ma­ri­ka Kund­la, Sand­ra Va­her ja Kai­re Kurg. Järg­ne­sid las­teaed Ruk­ki­lill, val­la noor­te­vo­li­ko­gu ja Aru­kü­la võist­kond.

Sir­li Leok ar­vas, et val­la su­ves­por­di­päe­va tra­dit­sioon võiks hoo­li­ma­ta osa­võt­ja­te vä­he­su­sest siis­ki jät­ku­da, kuid va­jaks kind­las­ti uuen­dus­kuu­ri. Te­ma ise on üle­val­la­li­sel spor­di­päe­val staa­ži­kas osa­le­ja, alus­tas Aru­kü­la vu­ti­nais­te võist­kon­nas: „Täp­selt ei tea, kuid 21 spor­di­päe­vast olen osa võt­nud vist kuue­teist­küm­nest.“

Eelmine artikkelLau­rit­sa­päe­va­ga al­gas Kuu­sa­lu 800 tä­his­ta­mi­se aas­ta
Järgmine artikkelHaras sel­gusid Kuu­sa­lu val­la esi­me­sed meist­rid pur­je­ta­mi­ses