Raa­si­ku val­la su­ve­lu­ge­mi­sest osa­võt­jad lu­ge­sid kok­ku lä­bi 787 raa­ma­tut

945
Su­ve­lu­ge­mi­se kol­me va­nu­se­rüh­ma võit­jad: KAI­SA-KAI­RIIN PÄ­RI­LA, AR­DO HEI­BERG ja KA­RO­LIN KEL­LO.

Võit­jad lu­ge­sid vä­hem kui kol­me kuu jook­sul igaüks lä­bi üle 40 raa­ma­tu.

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus nel­jan­dat su­ve ja val­la kõi­gis raa­ma­tu­ko­gu­des koos es­ma­kord­selt toi­mu­nud las­te su­ve­lu­ge­mi­se oli sel aas­tal eel­mis­test eri­nev, ku­na lap­sed ei saa­nud raa­ma­tuid ise va­li­da, vaid pi­did lu­ge­ma neid, mi­da loo­si­pi­let mää­ras. Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts koos­tas iga lap­se jaoks Bin­go Lo­to põ­hi­mõt­tel pi­le­ti, kus oli 32 numb­rit, iga­le numb­ri­le vas­tas üks raa­mat. Ne­li raa­ma­tut sai ise va­li­da. Raa­ma­tu­te ni­me­kir­jad kol­me­le eri va­nu­se­rüh­ma­le pan­di kok­ku Ees­ti Las­te­kir­jan­du­se Kes­ku­se soo­vi­ta­tud raa­ma­tu­test. Su­ve­lu­ge­mi­sest osa­võt­ja­te esi­me­ne ees­märk oli saa­da täis pi­le­ti ne­li nur­ka – pä­rast iga raa­ma­tu lu­ge­mist ja sel­le koh­ta kü­sit­lus­le­he täit­mist klee­bi­ti numb­ri pea­le kleeps. Kel ne­li raa­ma­tut loe­tud, võt­tis kä­si­le dia­go­naa­li­de­män­gu, mis koos­nes 12 raa­ma­tust. Täis­män­gu­ni, mis tä­hen­das oma pi­le­ti kõi­gi numb­ri­te täis­saa­mist, jõu­dis 5 last. See tä­hen­dab, et nad lu­ge­sid lä­bi vä­he­malt 36 raa­ma­tut.

Raa­si­ku val­la las­te su­ve­lu­ge­mi­sel osa­le­jad koos raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­ja­te­ga.

Su­ve­lu­ge­mi­se lõ­pu­peo­le Raa­si­ku­le kut­su­ti kõik, kes lu­ge­sid võist­lu­se ajal lä­bi vä­he­malt 4 raa­ma­tut. Neid oli 62 alus­ta­jast 50: Aru­kü­last 30, Raa­si­kult 19 ja Pi­ka­ve­rest 1. Kõi­ki neid pre­mee­ri­ti 29. au­gus­til su­ve­lu­ge­mi­se lõ­pu­peol šo­ko­laa­di ja tä­nu­kir­ja­ga, iga va­nu­se­rüh­ma kolm pa­ri­mat said Apol­lo kin­ke­kaar­did, võit­ja ka ka­ri­ka ning tei­ne-kol­mas me­da­lid. Ja­ga­ti ka erip­ree­miaid. Su­ve­lu­ge­mist toe­ta­sid oma val­la 8 et­te­võ­tet.

Kõi­ge roh­kem osa­võt­jaid, 30, oli 6-9aas­tas­te va­nu­seg­ru­pis. Su­ve­lu­ge­mi­se või­tis 9aas­ta­ne Raa­si­ku poiss Ar­do Hei­berg, kes lu­ges lä­bi 42 raa­ma­tut. Järg­ne­sid 36 raa­ma­tut lu­ge­nud Eliis Eren­vert ja 30 raa­ma­tut lu­ge­nud Mir­jam Vei­gel. Kõi­ge noo­re­ma osa­le­ja au­hind an­ti 6aas­ta­se­le Mar­ta Asu­ja­le, te­ma jõu­dis lä­bi lu­ge­da 6 raa­ma­tut. Esiau­hin­na sai ka Si­mo­na Mik­ker, kel­le loe­tud 18 raa­ma­tust olid 17 järg­mi­se va­nu­se­rüh­ma ni­me­kir­jast.

10-13aas­ta­seid võist­les lõ­pu­ni 15. Võit­jaks kuu­lu­ta­ti Ka­ro­lin Kel­lo, kes jõu­dis koo­li­va­hea­jal lä­bi lu­ge­da 39 raa­ma­tut. Järg­ne­sid Li­dia Be­lo­va 27 ning Ade­le Mir­jam Pur­ga ja Mar­ta Vill 18 raa­ma­tu­ga. 14-16aas­tas­test noor­test jõu­dis su­ve­lu­ge­mi­se ajal vä­he­malt ne­li raa­ma­tut lä­bi lu­ge­da viis. Võit­jaks kuu­lu­ta­ti tä­na­vu­ne kõi­ge kõ­vem lu­ge­ja, 14aas­ta­ne Aru­kü­la neiu Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­la, kes jõu­dis lä­bi lu­ge­da 46 raa­ma­tut. An­na Be­lo­va lu­ges 36 ja Mar­kus Laas 17 raa­ma­tut.

Las­te­le meel­dis lo­to­mäng
Val­la raa­ma­tu­ko­gu di­rek­tor Eha Alt­mäe kin­ni­tas, et kui­gi osa­le­jad ei saa­nud sel aas­tal ise va­li­da, mi­da loe­vad, ei pe­le­ta­nud see neid võist­lu­sest ee­ma­le.

„Ai­nult kaks va­ne­ma rüh­ma last kat­kes­ta­sid sel­le­pä­rast. Ees­ti las­te­kir­jan­dus on suu­re­pä­ra­ne ja ni­me­kir­jad koos­ta­si­me ai­nult hea­dest raa­ma­tu­test,“ lau­sus ta.

Võist­lu­se pea­kor­ral­da­ja Ai­ra Jõõts li­sas, et su­ve­lu­ge­mi­ne on hea või­ma­lus tut­vus­ta­da las­te­le uut las­te­kir­jan­dust: „Koo­li ajal nad ei jõua pea­le ko­hus­tus­li­ku kir­jan­du­se eri­ti mi­da­gi lu­ge­da.“

Ta kin­ni­tas, et noo­re­ma­tes las­tes te­ki­tas su­ve­lu­ge­mi­se Bin­go Lo­to vä­ga pal­ju ele­vust ja ha­sar­ti ning osa­le­sid ka sel­li­sed lap­sed, kes ta­va­li­selt raa­ma­tuid ei loe: „Kui olid saa­nud loo­si­ga raa­ma­tu, mis nei­le so­bi­sid, imes­ta­sid, et lu­ge­mi­ne võib ol­la nii lõ­bus. Ku­na noo­re­ma­te­le mõel­dud raa­ma­tud on õhe­mad, käi­sid mõ­ni­kord raa­ma­tu­ko­gus mi­tu kor­da.“

Ka su­ve­lu­ge­mi­se tä­na­vu­sed võit­jad Ar­do Hei­berg, Ka­ro­lin Kel­lo ja Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­la kin­ni­ta­sid, et sel­le aas­ta Bin­go-mäng oli vä­ga põ­nev ning raa­ma­tud, mis loo­si­ga sat­tu­sid, olid peaae­gu kõik nei­le meelt möö­da.

„Va­lik oli vä­ga hea, ai­nult üks raa­mat oli sel­li­ne, mis mul­le ei meel­di­nud, kuid lu­ge­sin ka sel­le lä­bi,“ üt­les Ar­do Hei­berg, kes võt­tis võist­lu­sest osa kol­man­dat aas­tat.

Te­ma lu­ges osa­li­selt ka kesk­mi­se va­nu­seast­me raa­ma­tuid ning kii­tis, et need olid pa­re­mad: „Väik­se­ma­te­le mõel­dud raa­ma­tud olid nii õhu­ke­sed, et kui põ­ne­vaks läks, said ju­ba lä­bi.“

Ka­ro­lin Kel­lo: „Kui mui­du ot­sus­tad kaa­ne jär­gi, et raa­mat võib ol­la hu­vi­tav, siis nüüd või­sid saa­da mõ­ne vä­ga hea raa­ma­tu, mi­da mui­du po­leks või­b-ol­la üld­se ei lu­ge­nud.“

Su­ve­lu­ge­mi­sel esi­mest kor­da osa­le­nud Kai­sa-Kai­riin Pä­ri­la tun­nis­tas, et koo­li ajal ta nii pal­ju ei loe kui su­vel, nüüd mo­ti­vee­ris vä­ga pal­ju lu­ge­ma just võist­lus.

„Osa raa­ma­tuid oli sel­li­seid, mi­da ma po­leks mui­du lu­ge­ma ha­ka­nud, kuid sel­gus, et need on vä­ga head. Mõ­ne pu­hul oli kiu­sa­tus, et jä­taks poo­le­li, aga sun­di­sin end ta­gant ja lu­ge­sin siis­ki lõ­pu­ni. Plaan oli lu­ge­da enam-vä­hem üks raa­mat päe­vas, pak­se­ma­te­ga, kus oli roh­kem kui 300 le­he­kül­ge, läks mi­tu päe­va,“ rää­kis ta.

Paa­ri kuu jook­sul 46 raa­ma­tut lä­bi lu­ge­nud neiu kin­ni­tas, et jõu­dis koo­li­va­hea­jal pea­le lu­ge­mi­se te­ha ka muud: „Kes teeb, see jõuab, liht­salt aja pla­nee­ri­mi­ne on olu­li­ne.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 28. augustil
Järgmine artikkelPe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­ja­te tu­le­mu­si