Raa­si­ku val­la­va­nem: „Tä­na­vu­ne ee­lar­ve on vä­ga am­bit­sioo­ni­kas.”

2081
Val­la­va­nem RAI­VO UUK­KI­VI: „Tä­nu mak­su­maks­ja­te ar­vu kas­vu­le saa­me jul­ge­malt in­ves­tee­ri­da.”

Raa­si­ku val­la­va­nem RAI­VO UUK­KI­VI, vo­li­ko­gu võt­tis möö­du­nud nä­da­lal vas­tu 2017. aas­ta val­laee­lar­ve, ole­te ise­loo­mus­ta­nud, et tä­na­vu­ne ee­lar­ve on üks am­bit­sioo­ni­ka­maid. Miks?
„Am­bit­sioo­ni­kus seis­neb mit­mes as­pek­tis. Meil on töös Raa­si­ku põ­hi­koo­li juur­dee­hi­tus ja Aru­kü­la kerg­liik­lus­tee lõik raud­tee­jaa­mast rah­va­ma­ja­ni. Nei­le li­san­du­sid ot­sus laien­da­da Aru­kü­la põ­hi­koo­li, sest ku­na­gi­ne ot­sus kol­man­dat kor­rust mit­te te­ha mak­sab nüüd kät­te ja ta­ga­ne­da po­le ku­sa­gi­le. Tei­ne  ot­sus, mi­da saab sa­mu­ti ni­me­ta­da am­bit­sioo­ni­kaks, oli li­sa­da ee­lar­ves­se Raa­si­ku põ­hi­koo­li laien­da­mi­se tei­ne etapp – spor­di­hoo­ne ra­ja­mi­ne. See oli ee­lar­ves ehi­tust et­te­val­mis­ta­va­te te­ge­vus­te­ga, kuid me­net­lu­se käi­gus ot­sus­ta­ti ka ehi­tu­se al­gus püü­da tuua 2017. aas­tas­se.
Li­saks on meil jät­ku­valt ee­l­ar­ves suur pro­jekt Raa­si­ku ale­vi­kus – üle kol­me­ki­lo­meet­ri­se kerg­liik­lus­tee lõi­gu ra­ja­mi­ne. See on küll suu­re­mas osas plaa­ni­tud ra­has­ta­da PKT-meet­mest, kuid pro­jek­ti­ma­hu suu­re­ne­mi­ne kas­va­tab kind­las­ti ka omao­sa­lust.
Tu­leb ar­ves­ta­da, et ra­ha ei kas­va puu ot­sas. Tih­ti tun­dub, et vo­li­ko­gu­des ee­lar­ve me­net­le­mi­sel see mo­ment unu­neb. Ku­na 2017 on ka va­li­mis­te aas­ta, lõi ka meie ee­lar­ve me­net­lus­se sis­se va­li­mis­te vaim. Eri­ti kum­ma­li­ne oli jäl­gi­da ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­lii­ti­ku­te käi­tu­mist, unus­ta­tak­se, kui­das oma­va­lit­sust ju­hi­tak­se, kui­das te­kib ee­lar­ve, mis on st­ra­tee­gia­do­ku­men­did. See­ga am­bit­sioo­ni­kus seis­neb sel­les, et me ole­me oma ee­lar­ve pla­nee­ri­nud vä­ga ta­sa­kaa­lu ja meil puu­dub iga­su­gu­ne puh­ver, et kat­ta han­ge­test sel­gu­da võiv suu­rem in­ves­tee­ri­mi­se va­ja­dus konk­reet­se­te­le plaa­nis ole­va­te­le ob­jek­ti­de­le. See­ga võib ka aas­ta jook­sul li­san­du­da li­saee­lar­veid, mil­le­ga plaa­ni­tut üm­ber vaa­da­tak­se.
Am­bit­sioo­ni­kaks teeb te­ge­vu­se ka kurb tõ­sia­si, et me­net­lus ve­nis ja te­ge­li­kult pool­teist kuud on jää­da­valt ka­du­nud.”
Raa­si­ku vald sai ko­da­ni­ku­kam­paa­nia­ga ja sel­le­ga seo­tud ot­sus­te­ga ar­vu­kalt uu­si ko­da­nik­ke ja mak­su­tu­lu. Mis vald­kon­nas on ee­lar­ves li­sa­mak­su­tu­lust kõi­ge roh­kem ka­su ol­nud, mis vald­kon­di on see ai­da­nud  kat­ta?
„Se­da on vä­ga ras­ke vald­kon­ni­ti või te­ge­vus­te lõi­kes väl­ja tuua. Tõe­poo­lest suu­ren­da­si­me oma mak­su­tu­lu prog­noo­si ee­lar­ve me­net­lu­se käi­gus um­bes 130 000 võr­ra. Põ­hi­te­ge­vu­se ku­lu­de poo­le­le li­san­dus ta­su­ta ron­gi­sõi­du ku­lu, kuid see jääb kind­las­ti väi­ke­maks. Li­san­du­nud mak­su­tu­lu on ka üks al­li­kas, mil­le­ga toi­de­tak­se näi­teks Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­hoo­ne ehi­ta­mi­se al­ga­ta­mist käe­so­le­val aas­tal.”
Mil­li­sed on suu­re­mad in­ves­tee­rin­gud tä­na­vu­ses ee­l­ar­ves, kas mõ­ni olu­li­ne in­ves­tee­ring tu­li eda­si lü­ka­ta?
„Suu­re­mad on seo­tud Raa­si­ku põ­hi­koo­li­ga. Käi­ma­so­lev ehi­tus­töö val­mib juu­liks, sa­mal ajal käi­vad spor­di­hoo­ne tööp­ro­jek­ti koos­ta­mi­ne ja ehi­tus­han­ke et­te­val­mis­tus. Kind­las­ti on olu­li­ne Raa­si­ku rah­va­ma­ja re­mon­di­ka­va jär­je­kord­ne etapp – fas­saa­di soo­ju­sta­mi­ne ja uue sei­na­kat­te pa­nek. Taas on Raa­si­kul plaa­nis kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne PKT-meet­me toel. Kas osu­tu­me ra­has­ta­ta­va­te pro­jek­ti­de hul­ka, saa­me tea­da ilm­selt en­ne jaa­ni­päe­va. Aru­kü­las on plaa­nis lõpetada kerg­liik­lus­tee tei­ne eta­pp ja üle vaadata kol­man­da eta­pi pro­jek­t, teha Jaa­ma tä­na­valt koo­li­ni kõn­ni­tee, jätkata Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gu re­monti ning las­teaia saa­li re­mont.”
Veel det­semb­ri lõ­pu­ni ei ol­nud sel­ge, kas Raa­si­ku vald saab jät­ka­ta ise­seis­valt või oo­tab ees sund­liit­mi­ne. Kas ja kui­das mõ­ju­tas see ee­lar­ve koos­ta­mist?
„Kui vaa­da­ta põ­hi­te­ge­vu­si, siis suuri muu­tu­si ei ole ega saa­gi ol­la – keh­tiv õi­gus seab ko­hus­tu­sed, mi­da täi­ta. Ilm­selt ka in­ves­tee­rin­gu­tes ei toi­mu­nud suurt muu­tust, sest kõik teh­tu te­hak­se ja jääb ka­su­ta­da ik­ka ko­gu­kon­na­le, sõl­tu­ma­ta val­la ni­mest. Üks tee­ma küll täp­sus­tus. Kui al­gu­ses ei pa­nus­ta­tud st­ra­tee­gi­lis­te do­ku­men­ti­de aja­ko­has­ta­mi­se va­ja­du­se­le, sest pä­rast liit­mist oleks need tul­nud kind­las­ti üle vaa­da­ta, siis nüüd li­sa­ti 2017. aas­ta ee­lar­ves­se üldp­la­nee­rin­gu ja aren­gu­ka­va uuen­da­mi­se­ga seon­duv. See on kõi­ge ot­se­sem si­de ise­seis­va­na jät­ka­mi­se­ga.”
Kui pal­ju on ee­lar­ves ra­ha val­la tee­de re­mon­diks ja mis ula­tu­ses saa­te neid kor­da te­ha?
„Tee re­mon­ti re­gu­lee­rib tee­hoiu­ka­va. Kõik seal olev on eel­ar­ves   ar­ves­ta­tud.   Kui   pal­ju rea­li­see­rub, ole­neb han­ge­test. Ra­ha on pla­nee­ri­tud 250 000, mis si­sal­dab ka rii­gilt lae­ku­vat tee­hoiu­toe­tust. Kuul­da­vas­ti on see tänavu suu­rem.”
Mil­li­ne on käe­so­le­val aas­tal Raa­si­ku val­la lae­nu­koor­mus?
„Lae­nu­koor­mus oli 2016. aas­tal 41,1 prot­sen­ti, sa­mas­se suu­rus­jär­ku jääb ta ka 2017. See prot­sent on sel­li­ne num­ber, mis muu­tub pi­de­valt. Sõl­tub tu­lu­dest, sa­mu­ti osad lae­nud lõ­pe­vad. See­ga kesk­mi­selt saab tä­na­vu ka­su­ta­da numb­rit 41 prot­sen­ti.”
Kas uues ee­lar­ves on ka val­la­töö­ta­ja­te pal­ga­tõus?
„Per­so­na­li­ku­lud on 2017. aas­ta ee­lar­ves kok­ku 3 169 892 eu­rot, mis võr­rel­des 2016. aas­ta kor­ri­gee­ri­tud ee­lar­ve­ga on suu­re­ne­nud 276 627 eu­rot ehk 9,6   prot­sen­ti.   Per­so­na­li­ku­lu­de suu­re­ne­mi­ne on tin­gi­tud alam­pal­ga kas­vust 2017. aas­tal 470 eu­ro­le. Läh­tu­valt alam­pal­ga kas­vust ning ar­ves­ta­des rii­gi reaal­pal­ga kas­vu, ole­me kor­ri­gee­ri­nud ko­gu pal­gaast­mes­tik­ku kesk­mi­selt 7 prot­sen­ti ning ar­ves­ta­nud väi­ke­se pal­ga­kor­ri­gee­ri­mi­se­ga val­la­va­lit­su­se amet­ni­ke­le. Li­saks on 2017. aas­ta ee­lar­ves­se pla­nee­ri­tud oma­va­lit­sus­te va­li­mis­teks per­so­na­li­ku­lu­sid 10 000 eu­rot. Val­la ee­lar­vest – raa­ma­tu­ko­gud, las­teaiad, rah­va­ma­jad, hu­vi­kool, hu­vi­rin­gid, koo­lid, val­la­va­lit­sus – maks­ta­vad pal­gad kas­va­vad kesk­mi­selt 7,9 prot­sen­ti, enim kas­va­vad pal­gad las­teae­da­des ja kõi­ge vä­hem val­la­va­lit­su­ses.”

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la Selts an­dis väl­ja maa­li­laag­ri­te ins­pi­rat­sioo­ni­raa­ma­tu
Järgmine artikkelRaa­si­ku vallaee­lar­ve aru­te­lu