Raa­si­ku val­la­va­ne­ma au­to jõu­dis del­fis­se

1078

Uu­dis­te­por­taa­li Del­fi rub­riik „Rah­va hääl” aval­das es­mas­päe­val lu­ge­ja fo­to peal­kir­ja­ga „Va­li­mis­rek­laa­mi­ga au­to pa­rim par­ki­mis­koht on in­va­koht”. Fo­tol on Raa­si­ku val­la­va­ne­ma Rai­vo Uuk­ki­vi au­to kir­ja­ga „Rai­vo Uuk­ki­vi kan­di­dee­rib Rae val­las!” seis­mas Stock­man­ni au­to­park­las in­va­lii­di par­ki­mis­ko­hal. Rai­vo Uuk­ki­vi sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Te­gu oli mi­nu lo­ha­ku­se­ga. Ise­gi ül­la­tu­sin, kui nä­gin oma au­tot tei­ses ko­has, ku­hu jät­nud olin. Käi­sin no­ta­ris val­la as­ju aja­mas. Sel­gus, et käi­gu­kang ei ol­nud õi­ges asen­dis ja au­to oli oma ko­halt vee­re­nud. Au­to vee­res ot­se ja jäi seis­ma in­va­park­las, kus õn­neks pol­nud teist au­tot. Seal oli ka mit­u tüh­ja in­va­koh­ta, see­ga kee­gi ei pi­da­nud si­tuat­sioo­ni tõt­tu kan­na­ta­ma. Võ­tan se­da õn­ne­li­ku ja hu­moo­ri­ka ju­hu­se­na, mil­lest õp­pi­da, et tu­leb veen­du­da au­to isee­nes­li­ku lii­ku­ma hak­ka­mi­se või­ma­tu­ses.”