Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab et­te­pa­ne­kuid tee­hoiu­ka­vas­se

294
Raasiku vald.

Raa­si­ku vo­li­ko­gus oli ap­ril­lis esi­me­sel lu­ge­mi­sel val­la aas­ta­te 2019-2023 tee­hoiu­ka­va eel­nõu ning en­ne teist lu­ge­mist või­vad sel­les­se et­te­pa­ne­kuid te­ha li­saks vo­li­ko­gu­liik­me­te­le ka tei­sed val­la­ko­da­ni­kud. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets üt­les, et te­gu po­le uhiuue aren­gu­ka­va­ga, vaid keh­ti­va tee­hoiu­ka­va üs­na pal­ju muu­de­tud ja aja­ko­has­ta­tud re­dakt­sioo­ni­ga. Ta mär­kis, et viie aas­ta­ga ei suu­de­ta kind­las­ti val­la kõi­ki teid kor­da te­ha, sel­leks na­pib nii ra­ha kui ae­ga. Val­la­tee­de ehi­tu­seks ka­van­da­tak­se li­gi­kau­du 300 000 eu­rot aas­tas. „See­tõt­tu peak­sid ka pa­ran­du­set­te­pa­ne­ku­te te­gi­jad sil­mas pi­da­ma, et ka­vas­se teid liht­salt juur­de li­sa­da ei saa, sel­le­le peab ole­ma ka ra­ha­li­ne ka­te ehk mõ­ne tei­se ka­van­da­tud tee ehi­tus­se jääb siis in­ves­tee­ri­ma­ta,“ sõ­nas ta. Tee­hoiu­ka­va eel­nõu on val­la ko­du­le­hel, pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid saab te­ha 6. mai­ni.

Eelmine artikkelAni­ja val­la korv­pal­li­tur­nii­ri või­tis Lynx
Järgmine artikkelKeh­ra üks kor­ter jääb val­la oman­dis­se