Raa­si­ku val­da li­san­dus det­semb­ris 27 ko­da­nik­ku

930

Suurt ko­da­ni­ku­kam­paa­niat Raa­si­ku val­las tä­na­vu pol­nud. En­ne jõu­le kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus sot­siaal­mee­dias ja val­la ko­du­le­hel, et kõi­ki­de det­semb­ris val­da sis­se kir­ju­ta­nu­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja aja­le­he Sõ­nu­mi­too­ja 5 aas­ta­tel­li­must. Det­semb­ris li­san­dus re­gist­ris­se 27 ko­da­nik­ku, aas­ta esi­me­se päe­va sei­su­ga oli rah­vaarv 5050. Val­la­va­nem And­re Sepp: „On ol­nud pä­ris pal­ju eda­si-ta­ga­si lii­ku­mist. Kind­las­ti on rah­vaar­vu ai­da­nud suu­ren­da­da ta­su­ta ron­gi­sõit val­la õpi­las­te­le.” Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­sed loo­sib val­la­va­lit­sus väl­ja 8. jaa­nua­ri is­tun­gil.