Raa­si­ku tam­me­par­gi ava­mi­sel pan­nak­se maas­se aja­kap­sel

740

Üle Ees­ti on ha­ka­tud is­tu­ta­ma Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va auks tam­me­par­ke. Ühe­na esi­mes­te seas ava­tak­se park ka Raa­si­kul Jä­ga­la maan­tee ää­res, Raa­si­ku ale­vi­ku ela­ni­ku Fre­di Ka­ru ideest kir­ju­ta­si­me pi­ke­malt tä­na­vu 4. jaa­nua­ri Sõ­nu­mi­too­jas.

Nüüd­seks on Fre­di Ka­ru koos­töös Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ja val­la al­la­su­tus­te­ga par­gi ava­mi­seks val­mis. Sünd­must rek­laa­mib ka EV 100 amet­lik ko­du­leht. 22. juu­niks saab ma­ha is­tu­ta­tud 50 tam­me, igaüks ni­me­li­ne. Ava­mis­päe­val on plaa­nis pan­na pi­du­li­kult mul­da veel viis is­ti­kut Raa­si­ku val­la­va­lit­su­selt, Pi­ka­ve­re koo­lilt ja ko­gu­kon­nalt. Pi­ka­ve­res al­gas tam­me­de is­tu­ta­mi­se akt­sioon mi­tu aas­tat ta­ga­si. Kui sel­gus, et Fre­di Ka­rul on tam­mi­ku ra­ja­mi­se idee, tõi Pi­ka­ve­re rah­vas oma is­ti­kud Raa­si­ku­le.

Is­ti­kuid hak­kab par­ki jär­jest li­san­du­ma, et tu­le­val aas­tal Ees­ti 100. sün­ni­päe­vaks oleks par­gis mi­da­gi ju­ba ka vaa­da­ta. Tam­me­de hool­da­mi­se võ­tab par­gi juu­res elav Fre­di Ka­ru en­da kan­da, niit­mi­se eest hak­kab hoo­lit­se­ma Raa­si­ku vald.

Jä­ga­la maan­tee 45a ra­ja­tav park on pü­hen­da­tud nii Ees­ti juu­be­li­le kui Raa­si­ku val­la 25. sün­ni­päe­va­le, mis oli tä­na­vu märt­sis.

Fre­di Ka­ru lau­sus, et tun­ne en­ne par­gi ava­mist on hea ning kui­gi prot­sess ideest teos­tu­se­ni oli vä­ga töi­ne, võib tu­le­mu­se­ga ra­hu­le jää­da: „Te­gi rõõ­mu, et nii val­la­va­lit­sus kui ko­ha­li­kud ela­ni­kud haa­ra­sid ideest kin­ni ning olid vä­ga abi­val­mis. Kõik on oo­da­tud kaa­sa ela­ma ava­mis­peo­le.”

Par­gi kes­ke­le jääb maa­ki­vi, mil­le al­la on plaa­nis mat­ta aja­kap­sel. Sin­na an­na­vad oma pa­nu­se val­la las­teaiad-koo­lid, kes ko­gu­vad kaps­li sis­se in­fo­ma­ter­ja­li ja las­te joo­nis­tu­si.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saad pla­nee­ri­tust kal­lim
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS Vänd­ra rat­ta­ral­lil kol­mas